Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2455

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb prowadzenia przez komornika sądowego akt spraw i urządzeń ewidencyjnych;
2) sposób i tryb udostępniania akt spraw i urządzeń ewidencyjnych uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o odwzorowaniu cyfrowym, rozumie się przez to utrwalenie w dokumencie mającym postać elektroniczną treści dokumentu w postaci papierowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego dokumentu.
§  3. 
1.  W przypadku gdy dokument podlegający dołączeniu do akt sprawy ma postać papierową, komornik sądowy sporządza odwzorowanie cyfrowe dokumentu i umieszcza je w aktach sprawy.
2.  Po sporządzeniu odwzorowania cyfrowego dokument w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze dokumentów.
§  4. 
1.  Akta sprawy i urządzenia ewidencyjne udostępnia się uczestnikom postępowania w kancelarii komorniczej na urządzeniach należących do komornika sądowego, za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym albo na nośniku danych, na którym utrwalono dokumentację w postaci elektronicznej.
2.  Akta sprawy i urządzenia ewidencyjne udostępnia się organom nadzoru za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym albo na informatycznym nośniku danych.
3.  Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe udostępnienie akt sprawy lub urządzenia ewidencyjnego w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, komornik sądowy może udostępnić wydruki dokumentów zawartych w aktach sprawy lub urządzeniu ewidencyjnym.
4.  Pomocniczy zbiór dokumentów udostępnia się uczestnikom postępowania oraz sądowi lub innym organom nadzoru w kancelarii komorniczej. Na żądanie sądu lub innego organu nadzoru komornik przesyła ten zbiór albo odpisy zawartych w tym zbiorze dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.
§  5. 
1.  Akta sprawy udostępnia się w kancelarii komorniczej po ustaleniu tożsamości osoby, której akta mają być udostępnione, a w przypadku osoby niebędącej uczestnikiem postępowania także po wykazaniu uprawnienia do dostępu do akt wynikającego z przepisów prawa.
2.  W przypadku wydania uczestnikowi postępowania odpisu, wyciągu albo kopii dokumentu z akt sprawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.  Przeglądanie akt sprawy odbywa się pod kontrolą komornika sądowego lub upoważnionej przez niego osoby.
4.  Za zgodą komornika sądowego uczestnik postępowania może samodzielnie sporządzać kopie dokumentów z akt sprawy.
§  6. 
1.  W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. komornik sądowy, który nie prowadzi akt sprawy w systemie teleinformatycznym, w aktach sprawy prowadzonych w postaci dotychczasowej umieszcza wydruki dokumentów wytworzonych w postaci elektronicznej.
2.  Akta spraw i urządzenia ewidencyjne prowadzone i przechowywane w postaci dotychczasowej są udostępniane uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru w kancelarii komorniczej.
3.  Komornik sądowy przesyła organom nadzoru akta spraw lub urządzenia ewidencyjne prowadzone i przechowywane w postaci dotychczasowej albo udostępnia ich kopie.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.