Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  9

Dokumenty będące podstawą wprowadzania danych do ewidencji wojskowej

§  41.
1. Źródła informacji aktualizujących ewidencję wojskową prowadzoną na szczeblu centralnym stanowią dane uzyskane z:
1) Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), w zakresie dotyczącym następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) nazwiska i imiona poprzednie,
d) imiona i nazwiska rodowe rodziców,
e) data i miejsce urodzenia,
f) stan cywilny,
g) płeć,
h) numer PESEL,
i) obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego),
j) adres i data zameldowania na pobyt stały,
k) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz ze wskazaniem okresu zameldowania,
l) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące wraz ze wskazaniem okresu zameldowania,
m) tryb wymeldowania,
n) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził;
2) centralnej ewidencji kierowców, w zakresie dotyczącym następujących danych:
a) imię i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL,
d) adres zamieszkania,
e) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,
f) data uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także data ponownego uzyskania uprawnienia,
g) data ważności uprawnienia,
h) nazwa organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie,
i) dotyczących zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenia,
j) dotyczących cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
k) dotyczących utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,
l) dotyczących zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
m) zakres i numer zaświadczenia o ukończeniu przez kierowcę, z wynikiem pozytywnym, kursu dokształcającego początkowego lub kursu dokształcającego doskonalącego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), o którym mowa w art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.2));
3) Krajowego Rejestru Karnego, wyłącznie w odniesieniu do osób figurujących w tym Rejestrze, w zakresie dotyczącym następujących danych:
a) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe i numer PESEL,
b) stwierdzenie, że osoba, której dane są określone w lit. a, figuruje w rejestrze.
2. Do pozyskiwania danych z rejestrów, o których mowa w ust. 1, nie wymaga się odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie.
3. Po pozyskaniu na szczeblu centralnym danych, o których mowa w ust. 1, przekazuje się je na nośniku zewnętrznym lub w drodze teletransmisji, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z właściwością miejscową, do ewidencji prowadzonej na szczeblu terenowym.
§  42.
1. Podstawę wprowadzenia danych do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym stanowią, w szczególności, następujące dokumenty aktualizujące:
1) orzeczenia i zawiadomienia powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich;
2) orzeczenia i zawiadomienia wojskowych komisji lekarskich;
3) zawiadomienia wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), w tym meldunkowe, oraz dotyczące wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące i powrotu z tego wyjazdu oraz zawiadomienia innych organów administracji publicznej;
4) zawiadomienia dowódców jednostek wojskowych;
5) zawiadomienia pracodawców;
6) zawiadomienia rektorów szkół wyższych, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorów szkół ponadpodstawowych;
7) zawiadomienia dyrektorów średnich i policealnych szkół medycznych;
8) orzeczenia sądów, zaświadczenia prokuratorów, zakładów karnych i aresztów śledczych;
9) zawiadomienia lub oświadczenia osób objętych ewidencją wojskową oraz członków ich rodzin i innych osób objętych ewidencją wojskową;
10) zawiadomienia organu udzielającego zgody obywatelowi polskiemu na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej;
11) zawiadomienia i orzeczenia innych podmiotów zobowiązanych z mocy przepisów prawa do przekazywania wojskowym komendantom uzupełnień danych o osobach podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony;
12) decyzje personalne Ministra Obrony Narodowej;
13) rozkazy personalne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
14) decyzje i rozkazy dowódców jednostek wojskowych;
15) wyciągi z postanowień (decyzji) o nadaniu orderów i odznaczeń państwowych;
16) opinie i oceny służbowe;
17) decyzje o utracie obywatelstwa polskiego.
2. Aktualizacja ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym następuje również poprzez przekazywanie ze szczebla centralnego danych pozyskanych z rejestrów, o których mowa w § 41.
3. Podstawę wprowadzenia danych do ewidencji wojskowej stanowią również informacje przekazane przez osoby objęte ewidencją wojskową.
4. Dane przekazane w trybie, o którym mowa w § 41 ust. 3, służą również założeniu ewidencji wojskowej na szczeblu terenowym w informatycznej bazie ewidencyjnej, w zakresie osób nieobjętych dotychczas tą ewidencją.
§  43. Indywidualny zbiór ewidencyjny zakładany jest w czasie poboru przez wojskowego komendanta uzupełnień na podstawie danych uzyskanych na zewnętrznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych ze szczebla centralnego, z wykorzystaniem następujących danych z:
1) Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, w zakresie dotyczącym następujących danych:
a) nazwisko i imiona,
b) nazwisko rodowe,
c) nazwiska i imiona poprzednie,
d) imiona i nazwiska rodowe rodziców,
e) data i miejsce urodzenia,
f) stan cywilny,
g) obywatelstwo,
h) adres i data zameldowania na pobyt stały wraz ze wskazaniem okresu zameldowania,
i) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące wraz ze wskazaniem okresu zameldowania;
2) centralnej ewidencji kierowców, w zakresie dotyczącym następujących danych:
a) rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
b) data ważności uprawnienia,
c) dotyczących zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenia,
d) dotyczących cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,
e) dotyczących zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
f) zakres i numer zaświadczenia o ukończeniu przez kierowcę, z wynikiem pozytywnym, kursu dokształcającego lub kursu dokształcającego doskonalącego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), o którym mowa w art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
3) Krajowego Rejestru Karnego w zakresie stwierdzenia, że dana osoba, której dane dotyczą, figuruje w rejestrze.
§  44. Źródła informacji aktualizujących ewidencję wojskową prowadzoną na szczeblu jednostki wojskowej stanowią następujące dokumenty aktualizujące:
1) orzeczenia komisji lekarskich;
2) decyzje i rozkazy dowódców jednostek wojskowych;
3) zaświadczenia i informacje z wojskowych komend uzupełnień;
4) orzeczenia sądów, postanowienia prokuratorów, zawiadomienia z zakładów karnych i aresztów śledczych;
5) inne dokumenty i oświadczenia mające wpływ na przebieg czynnej służby wojskowej.