Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  8

Dokumenty ewidencyjne prowadzone w związku z potrzebą nadania lub nadaniem pracowniczego przydziału mobilizacyjnego

§  37. W ramach ewidencji wojskowej osób, którym przewiduje się nadać lub nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, prowadzi się następujące dokumenty ewidencyjne:
1) kartę ewidencyjną lub indywidualny zbiór ewidencyjny;
2) wtórnik karty ewidencyjnej;
3) księgę ewidencyjną.
§  38.
1. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne prowadzi się dla osób:
1) mających nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny;
2) będących pracownikami jednostek wojskowych i spełniających warunki do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
3) wskazanych przez powiatowe urzędy pracy lub innych niż jednostka wojskowa pracodawców i spełniających warunki do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.
2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, będących jednocześnie żołnierzami rezerwy, nie zakłada się nowych kart ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, ale prowadzi się nadal karty lub indywidualne zbiory ewidencyjne założone w czasie poboru, a w przypadku osób wymienionych w art. 34 ustawy - w wojskowej komendzie uzupełnień, albo zbiory założone po tym fakcie.
3. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne dla osób, o których mowa w ust. 1, zakłada wojskowy komendant uzupełnień.
4. W karcie ewidencyjnej lub indywidualnym zbiorze ewidencyjnym prowadzi się dane wymienione w pkt 1-21, 30-31, 43, 46-48 i 58-59 wzoru karty ewidencyjnej, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  39.
1. Komórki organizacyjno-ewidencyjne jednostki wojskowej otrzymują wtórniki kart ewidencyjnych osób wymienionych w § 38 ust. 1, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, od wojskowego komendanta uzupełnień niezwłocznie po nadaniu tego przydziału.
2. Jednostka wojskowa prowadząca informatyczną bazę ewidencyjną zamiast wtórników kart ewidencyjnych osób wymienionych w § 38 ust. 1 otrzymuje na zewnętrznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych ich indywidualne zbiory ewidencyjne od wojskowego komendanta uzupełnień.
3. Wtórniki kart ewidencyjnych lub indywidualne zbiory ewidencyjne podlegają stałej aktualizacji przez komórki organizacyjno-ewidencyjne, o których mowa w ust. 1, w zakresie informacji dotyczących tego przydziału.
4. Wtórnika karty ewidencyjnej lub indywidualnego zbioru ewidencyjnego nie przekazuje się do jednostki wojskowej, w której osoba posiadająca nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny jest zatrudniona.
5. W razie unieważnienia danej osobie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień otrzymuje niezwłocznie z jednostki wojskowej wtórnik karty ewidencyjnej tej osoby, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, także jej zaktualizowany indywidualny zbiór ewidencyjny z informatycznej kartoteki ewidencyjnej jednostki wojskowej.
§  40.
1. Księga ewidencji zawiera dane osobowe osób przeznaczonych do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub posiadających takie przydziały, które pozostają lub pozostawały w ewidencji wojskowej prowadzonej przez wojskowego komendanta uzupełnień, oraz jest jednocześnie aktualnym skorowidzem kart ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorów danych osobowych prowadzonych alfabetycznie.
2. W księdze ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie ujmuje się danych osób będących żołnierzami rezerwy.
3. W księdze ewidencji prowadzi się dane wymienione w kolumnach 1, 3-5, 7 i 9-10 wzoru księgi ewidencji, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.