Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  7

Dokumenty ewidencyjne żołnierzy w czynnej służbie wojskowej lub zwolnionych z niej przed odbyciem

§  31. W ramach ewidencji wojskowej żołnierzy w czynnej służbie wojskowej prowadzi się następujące dokumenty ewidencyjne:
1) kartę ewidencyjną lub indywidualny zbiór ewidencyjny;
2) wtórnik karty ewidencyjnej;
3) książkę ewidencyjną;
4) zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego.
§  32.
1. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne prowadzi się dla żołnierzy:
1) odbywających:
a) zasadniczą służbę wojskową,
b) nadterminową zasadniczą służbę wojskową,
c) przeszkolenie wojskowe studentów,
d) przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych,
e) ćwiczenia wojskowe,
f) okresową służbę wojskową;
2) pełniących czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3) zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem bez przeniesienia do rezerwy;
4) zwolnionych przedterminowo z zasadniczej służby wojskowej.
2. Dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, nie zakłada się nowych kart ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, ale prowadzi się nadal karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne założone w czasie poboru, a w przypadku osób wymienionych w art. 34 ustawy - w wojskowej komendzie uzupełnień, albo zbiory założone po tym fakcie.
3. W kartach ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorach ewidencyjnych żołnierzy, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w wojskowej komendzie uzupełnień w okresie odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej wpisuje się lub zamieszcza dane dotyczące terminu i miejsca odbywania lub pełnienia tej służby, w sposób umożliwiający ich aktualizację w przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 3.
4. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne, w okresie odbywania lub pełnienia przez żołnierza czynnej służby wojskowej w zakresie danych, o których mowa w ust. 3, prowadzi wojskowy komendant uzupełnień na podstawie informacji przekazywanych przez dowódcę jednostki wojskowej.
5. Dowódca jednostki wojskowej informuje wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie danych, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po przyjęciu żołnierza na ewidencję wojskową jednostki wojskowej lub skreśleniu z tej ewidencji.
§  33.
1. Jednostka wojskowa, do której powołano żołnierza celem odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej, otrzymuje wtórnik karty ewidencyjnej tego żołnierza od wojskowego komendanta uzupełnień co najmniej na trzy dni przed dniem jego stawienia się w tej jednostce.
2. Jednostka wojskowa prowadząca informatyczną bazę ewidencyjną zamiast wtórnika karty ewidencyjnej żołnierza rezerwy otrzymuje na zewnętrznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych indywidualny zbiór ewidencyjny tego żołnierza prowadzony w informatycznej bazie ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień.
3. Wtórniki kart ewidencyjnych lub indywidualne zbiory ewidencyjne podlegają stałej aktualizacji przez komórki organizacyjno-ewidencyjne jednostki wojskowej w zakresie informacji dotyczących przebiegu służby.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, indywidualne zbiory ewidencyjne podlegają stałej aktualizacji przez komórki organizacyjno-ewidencyjne jednostki wojskowej w zakresie informacji dotyczących przebiegu służby.
§  34.
1. Po zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej jednostka wojskowa przekazuje niezwłocznie wojskowemu komendantowi uzupełnień wtórnik karty ewidencyjnej lub zaktualizowany jego zbiór ewidencyjny.
2. W przypadku gdy zwolnienie w jednostce wojskowej z czynnej służby wojskowej dotyczy żołnierza rezerwy, który posiada nadany przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tej jednostki, zamiast wtórnika karty ewidencyjnej przekazuje się wojskowemu komendantowi uzupełnień uwierzytelnioną kopię tego wtórnika, a jeżeli jednostka wojskowa prowadzi informatyczną bazę ewidencyjną, przekazuje się na zewnętrznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji danych indywidualny zbiór ewidencyjny.
3. Dane znajdujące się we wtórniku karty ewidencyjnej, jego kopii lub w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym przekazane przez jednostkę wojskową wojskowemu komendantowi uzupełnień podlegają wpisowi w karcie ewidencyjnej lub zamieszczeniu w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym w zakresie przebiegu czynnej służby wojskowej i mają znaczenie dla nadania lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego.
§  35.
1. Książkę ewidencyjną zakłada i prowadzi dowódca jednostki wojskowej wspólnie dla każdego rodzaju czynnej służby wojskowej, alfabetycznie według przybycia żołnierzy w danym roku kalendarzowym do jednostki wojskowej.
2. Wzór książki ewidencyjnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  36.
1. Zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego prowadzi dowódca jednostki wojskowej, do której oficer rezerwy lub podoficer rezerwy posiada nadany przydział mobilizacyjny lub w której żołnierz odbywa przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe, w ramach których prowadzony jest kurs podoficerski lub oficerski.
2. Dowódca jednostki wojskowej w zeszycie ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego dokonuje wpisów odnośnie do zdania egzaminu na oficera lub podoficera, odbywanej czynnej służby wojskowej oraz opinii w zakresie wywiązywania się z obowiązków służbowych.
3. Dla osób, o których mowa w ust. 1, wojskowy komendant uzupełnień zakłada zeszyt przebiegu szkolenia wojskowego, o ile osobom tym nie założono takiego zeszytu w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 1. Przepis § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Wzór zeszytu ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
5. W razie zwolnienia żołnierza, o którym mowa w ust. 1, z czynnej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień otrzymuje niezwłocznie z jednostki wojskowej zeszyt przebiegu szkolenia wojskowego tego żołnierza, pod warunkiem że żołnierz ten nie posiada nadanego przydziału mobilizacyjnego do tej jednostki.