Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  4

Dokumenty ewidencyjne

§  12.
1. W ramach ewidencji wojskowej prowadzi się następujące dokumenty ewidencyjne:
1) kartę ewidencyjną lub indywidualny zbiór ewidencyjny;
2) wtórnik karty ewidencyjnej;
3) księgę ewidencji;
4) książkę ewidencyjną;
5) zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego;
6) kartę poszukiwania.
2. W ewidencji wojskowej dopuszcza się również prowadzenie innych dokumentów związanych ze spełnianiem powszechnego obowiązku obrony przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, a w szczególności listę poborowych powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej, plan realizacji zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych, zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej w zakresie oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy, wykaz imienny żołnierzy rezerwy przewidzianych do powołania na kursy przeszkolenia kadr rezerwy.
§  13.
1. Karta ewidencyjna jest podstawowym dokumentem źródłowym zawierającym dane osobowe niezbędne do podejmowania decyzji związanych z administrowaniem zasobami osób, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Jeżeli w prowadzonej karcie ewidencyjnej brak jest miejsca na dokonywanie w niej wpisów, w tym dotyczących adnotacji urzędowych, do karty tej można dołączyć na trwale załącznik "Adnotacje służbowe".
3. Dane osobowe podlegające wpisowi w karcie ewidencyjnej można również gromadzić i przetwarzać w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym.
§  14.
1. Kartotekę ewidencyjną i informatyczną bazę ewidencyjną przechowuje się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i urządzeniach.
2. Informatyczna baza ewidencyjna powinna zawierać system zabezpieczeń umożliwiający kontrolowanie prawa dostępu użytkowników do poszczególnych indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, a także zapewniać kontrolę wydruku tych danych oraz ich przekazywania w drodze teletransmisji.
§  15.
1. Wtórnik karty ewidencyjnej stanowi drugi egzemplarz karty ewidencyjnej znajdującej się w kartotece ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień oraz jest oznaczony napisem "WTÓRNIK".
2. Wtórnik karty ewidencyjnej znajdującej się w kartotece ewidencyjnej wojskowy komendant uzupełnień zakłada dla osoby, której dane zawarte są w karcie ewidencyjnej, w przypadku:
1) powołania jej lub skierowania przez wojskowego komendanta uzupełnień po raz pierwszy odpowiednio do:
a) odbycia czynnej służby wojskowej,
b) zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej,
c) służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych lub
2) przeznaczenia do odbycia zajęć wojskowych w wyższej szkole morskiej, lub
3) nadania jej przez wojskowego komendanta uzupełnień po raz pierwszy, jeżeli dotychczas nie posiadała założonego wtórnika karty ewidencyjnej, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.
3. Kartę ewidencyjną z kartoteki ewidencyjnej, dla której założono wtórnik, oznacza się symbolem "W".
4. W przypadku prowadzenia informatycznej bazy ewidencyjnej wydruk indywidualnego zbioru ewidencyjnego, sporządzony na potrzeby powołania osoby, której dane zawarte są w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym, do odbycia czynnej służby wojskowej, skierowania do zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej, skierowania do służby w jednostkach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, przeznaczenia do studium wojskowego wyższej szkoły morskiej lub nadania jej pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, oznacza się napisem "WTÓRNIK" z podaniem numeru identyfikacyjnego wydruku.
5. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4, składa się z systemowego kodu wojskowej komendy uzupełnień, nazwy wojskowej komendy uzupełnień, kodu rodzaju wydruku, numeru kolejnego wydruku, w ramach rodzaju wydruku, daty wykonania wydruku i identyfikatora użytkownika drukującego wtórnik.
6. Jeżeli zakres danych w prowadzonym indywidualnym zbiorze ewidencyjnym przekracza możliwości wydruku tych danych, we wtórniku, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza się aktualne dane osobowe, natomiast pozostałe dane drukuje się w postaci załączników do tego wtórnika, stosownie do potrzeb i celu jego sporządzania.
7. Wtórnik, o którym mowa w ust. 4, drukuje się według wzoru określonego dla karty ewidencyjnej.
§  16.
1. Księga ewidencji zawiera dane osobowe osób, o których mowa w § 4 ust. 1, które są objęte lub były objęte ewidencją wojskową prowadzoną przez wojskowego komendanta uzupełnień, oraz jest jednocześnie aktualnym skorowidzem kart ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, prowadzonym według roczników, alfabetycznie przez wojskowego komendanta uzupełnień, osobno dla:
1) poborowych;
2) żołnierzy rezerwy;
3) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przewiduje się nadać lub nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny.
2. W przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, księgę ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzi się alfabetycznie.
3. Księga ewidencji może być prowadzona w formie pisemnej lub w systemie informatycznym.
§  17.
1. Książka ewidencyjna zawiera dane osobowe osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, które są objęte lub były objęte ewidencją wojskową, prowadzoną przez jednostkę wojskową, oraz jest jednocześnie aktualnym skorowidzem wtórników kart ewidencyjnych lub indywidualnych zbiorów ewidencyjnych.
2. Książka ewidencyjna może być prowadzona w formie pisemnej lub w systemie informatycznym.
§  18.
1. Zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego zawiera dane osobowe osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, posiadających oficerski lub podoficerski stopień wojskowy albo odbywających przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów.
2. Zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego może być prowadzony w formie pisemnej lub w systemie informatycznym.
§  19.
1. Karta poszukiwania zawiera dane osobowe osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c.
2. Kartę poszukiwania prowadzi się w formie pisemnej, w której każdy wpis powinien być uwierzytelniony pieczęcią urzędową wojskowego komendanta uzupełnień i czytelnym podpisem użytkownika.
3. Kartę poszukiwania zakłada i prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.