Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  3

Szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej

§  11. W ewidencji wojskowej można przetwarzać dane dotyczące osób, o których mowa w § 4 ust. 1, określone w art. 49 ust. 2c ustawy:
1) pkt 1-5, 8, 22 - w pełnym zakresie;
2) pkt 6:
a) w zakresie obywatelstwa polskiego - zamieszcza się informację o posiadanym obywatelstwie polskim tylko w przypadku nabycia tego obywatelstwa w inny sposób niż przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi, wskazując jednocześnie datę i dokument stanowiący podstawę tego nabycia,
b) w zakresie posiadania obywatelstwa innego państwa - zamieszcza się informację o posiadanym obywatelstwie, wskazując jego nazwę oraz datę nabycia lub utraty tego obywatelstwa;
3) pkt 7 - zamieszcza się informację o rodzaju płci, a także w przypadku jej zmiany, która nastąpiła po założeniu ewidencji wojskowej, datę i dokument stwierdzający tę zmianę;
4) pkt 9 - w pełnym zakresie, w tym również datę zmiany miejsca przebywania i adresu, a także datę wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące i powrotu;
5) pkt 10 - wskazuje się rodzaj wykształcenia, w tym cechy dokumentu potwierdzającego to wykształcenie i datę jego nabycia, tytuł naukowy i zawodowy, nazwę zawodu wyuczonego i cechy dokumentu potwierdzającego posiadanie tego zawodu;
6) pkt 11 - w pełnym zakresie, w tym:
a) w zakresie dotyczącym nauki - wskazuje się również okres pobierania nauki (studiów), kierunek lub profil nauki (studiów), nazwę i adres szkoły,
b) w zakresie dotyczącym kwalifikacji zawodowych - wskazuje się również doświadczenie zawodowe (staż pracy), ukończone kursy i szkolenia zawodowe, uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi innych urządzeń lub maszyn oraz wykonywania prac lub czynności wymagających szczególnych umiejętności, znajomość języków obcych;
7) pkt 12 - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zamieszcza się również formę prawną prowadzonego przedsiębiorstwa lub informację o prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego;
8) pkt 13 - kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, orzeczenia właściwych komisji lekarskich oraz wyniki badań psychologicznych, w tym dotyczących zdolności do odbywania tej służby w poszczególnych rodzajach wojsk i służb oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych, odbywania tej służby poza granicami państwa, ustalenia związku choroby, ułomności i śmierci z czynną służbą wojskową, a także udzielenia urlopu zdrowotnego;
9) pkt 14 - w pełnym zakresie, w tym datę nadania i nazwę organu nadającego, a także uzyskane kwalifikacje wojskowe, w tym ich nazwę, datę nabycia, miejsce i rodzaj kursów (szkolenia) wojskowego, a ponadto dane dotyczące posiadanych orderów i odznaczeń, w tym ich nazwę i rodzaj, datę nadania, organ nadający, cechy dokumentu dotyczącego tego nadania;
10) pkt 15 - zamieszcza się fakt przeznaczenia do zasadniczej służby wojskowej, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych oraz przeznaczenia do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej albo przeznaczenia do służby zastępczej, w tym datę przeznaczenia i organ dokonujący tego przeznaczenia, a także zmiany w tym przeznaczeniu;
11) pkt 16 - fakt nadania i unieważnienia przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do jednostki wojskowej albo przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w obronie cywilnej lub jednostce zmilitaryzowanej oraz fakt reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, ze wskazaniem, czy reklamowanie nastąpiło na wniosek lub z urzędu, datę rozpoczęcia i przyczynę reklamowania oraz przewidywany okres jego trwania, a także datę jego wygaśnięcia;
12) pkt 17:
a) w zakresie przebiegu czynnej służby wojskowej - datę rozpoczęcia (wcielenia) i zakończenia (zwolnienia) z tej służby, miejsce odbywania służby wojskowej, datę i miejsce złożenia przysięgi wojskowej, zajmowane stanowiska służbowe lub pełnione funkcje, ocenę służbową,
b) w zakresie przebiegu służby poborowych w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych - termin rozpoczęcia i zakończenia tej służby oraz nazwę formacji i miejsce odbywania służby,
c) w zakresie przebiegu zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej - termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce odbywania tej służby lub szkolenia, a także nazwę formacji obrony cywilnej,
d) w zakresie przebiegu ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji lub służby w jednostkach zmilitaryzowanych - termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce odbywania ćwiczeń lub służby, jeżeli ich rozpoczęcie nastąpiło w wyniku skierowania wojskowego komendanta uzupełnień,
e) w zakresie przebiegu służby zastępczej - termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce odbywania tej służby,
f) w zakresie spełnienia obowiązku służby wojskowej w innym kraju, którego byli obywatelami - termin rozpoczęcia i zakończenia służby wojskowej oraz nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, na podstawie dokumentu zawierającego tytuł prawny stanowiący podstawę przyjęcia i pełnienia służby, z którego wynika nazwa obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej, oraz termin jej rozpoczęcia i zakończenia;
13) pkt 18 - serię, numer, datę wydania oraz nazwę organu wydającego:
a) wojskowy dokument osobisty,
b) kartę tożsamości,
c) tabliczkę tożsamości,
d) kartę mobilizacyjną,
e) kartę przydziału;
14) pkt 19 - informacje przekazane przez sądy lub zainteresowane osoby o prawomocnych orzeczeniach w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia w pełnym zakresie;
15) pkt 20 - informacje przekazane przez sądy o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym, a także przez zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze o osadzeniu lub umieszczeniu w tych zakładach lub areszcie oraz o zwolnieniu z nich - z podaniem daty i miejsca przebywania;
16) pkt 21 - w tym stwierdzenie, czy dana osoba figuruje lub nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, uzyskane bez odrębnego zapytania, oraz dane uzyskane z tego rejestru w wyniku zapytania dotyczącego poszczególnych osób figurujących w nim.