Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  2

Sposób prowadzenia ewidencji wojskowej

§  3. Ewidencję wojskową prowadzi się:
1) na szczeblu centralnym - w informatycznej bazie ewidencyjnej;
2) na szczeblu terenowym - pisemnie lub w informatycznej bazie ewidencyjnej;
3) w jednostce wojskowej - pisemnie lub w informatycznej bazie ewidencyjnej.
§  4.
1. W ewidencji wojskowej przetwarza się dane:
1) osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej:
a) poborowych,
b) żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową,
c) żołnierzy rezerwy;
2) osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, w związku z potrzebą nadania lub nadaniem pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.
2. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym i terenowym przetwarza się dane osób, o których mowa w ust. 1.
3. W jednostce wojskowej prowadzi się ewidencję osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, posiadających nadany do tej jednostki przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, posiadających nadany do tej jednostki pracowniczy przydział mobilizacyjny.
4. Dane osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powołanych do czynnej służby wojskowej, udostępnia się dowódcy jednostki wojskowej w związku z realizacją przez niego zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wcielenia tych osób do czynnej służby wojskowej.
§  5. Ewidencję wojskową osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, prowadzi się na szczeblu terenowym według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.
§  6. Ewidencję wojskową osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, prowadzi się:
1) na szczeblu terenowym według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące tych osób, a w przypadku żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe lub okresową służbę wojskową albo czynną służbę wojskową pełnioną w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny według ich miejsca pobytu stałego;
2) w jednostce wojskowej według miejsca odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej.
§  7. Ewidencję wojskową osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, prowadzi się:
1) na szczeblu terenowym według miejsca pobytu stałego;
2) w jednostce wojskowej zgodnie z nadanym przydziałem mobilizacyjnym lub pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym.
§  8. Ewidencję wojskową osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, prowadzi się:
1) na szczeblu terenowym według miejsca pobytu stałego;
2) w jednostce wojskowej zgodnie z nadanym pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym lub zgodnie z miejscem zatrudnienia.
§  9.
1. Ewidencję wojskową w zakresie należącym na szczeblu centralnym do Ministra Obrony Narodowej prowadzi się w Generalnym Zarządzie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwym w sprawach osobowych.
2. Informatyczną bazę ewidencyjną na szczeblu centralnym prowadzi się z podziałem według właściwości miejscowej szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień, a wobec żołnierzy odbywających lub pełniących czynną służbę wojskową można prowadzić również z podziałem według jednostek wojskowych.
§  10.
1. Dane do ewidencji wojskowej wprowadza jej użytkownik.
2. Dane do ewidencji wojskowej wprowadza się na szczeblu terenowym i w jednostce wojskowej.