Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  13

Przepisy przejściowe i końcowe

§  68.
1. Karty ewidencyjne osobom objętym ewidencją wojskową zakłada się nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Karty ewidencyjne osób, dla których założono indywidualne zbiory ewidencyjne, nie podlegają aktualizacji oraz nie zakłada się dla nich wtórników, z wyjątkiem wtórników, o których mowa w § 15 ust. 4.
3. Karty ewidencyjne, o których mowa w ust. 2, oznacza się symbolem "S".
§  69.
1. Po upływie okresu, o którym mowa w § 68 ust. 1, ewidencję wojskową osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli nie zostały wcześniej przeniesione do rezerwy, na szczeblu terenowym prowadzi się wyłącznie w formie informatycznej bazy ewidencyjnej.
2. Karty ewidencyjne osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, dla których założono indywidualne zbiory ewidencyjne, niszczy się protokolarnie do dnia 1 kwietnia w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym osoby te zostały przeniesione do rezerwy lub skreślone z ewidencji wojskowej, nie później jednak niż do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 68 ust. 1.
3. Wraz z kartami ewidencyjnymi, o których mowa w ust. 2, niszczy się wtórniki kart ewidencyjnych założone razem z tymi kartami.
§  70.
1. Karty ewidencyjne osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, a w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli osoby te nie były wcześniej przeniesione do rezerwy, na szczeblu terenowym można prowadzić nie dłużej niż przez dziesięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Karty ewidencyjne osób, o których mowa w ust. 1, dla których założono indywidualne zbiory ewidencyjne, niszczy się, z zastrzeżeniem § 69 ust. 2, protokolarnie do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym założono dla danego rocznika tych osób informatyczną bazę ewidencyjną.
3. Wraz z kartami ewidencyjnymi, o których mowa w ust. 1, niszczy się wtórniki kart ewidencyjnych założone dla tych kart.
§  71. Dla kart ewidencyjnych znajdujących się w dniu wejścia w życie rozporządzenia w archiwum wojskowej komendy uzupełnień lub przekazanych do tego archiwum w ciągu dziesięciu lat od dnia jego wejścia w życie nie zakłada się informatycznych zbiorów ewidencyjnych.
§  72.
1. Karty ewidencyjne według wzoru określonego w dotychczas obowiązujących przepisach mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania zapasów.
2. Wszystkie karty ewidencyjne według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie podlegają wymianie i zachowują ważność.
§  73. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)