Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  11

Okres prowadzenia ewidencji wojskowej i przechowywania danych

§  48. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne:
1) osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, prowadzi się do czasu przeniesienia tych osób do rezerwy lub skreślenia z ewidencji wojskowej;
2) osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, prowadzi się do czasu ich zwolnienia z czynnej służby wojskowej lub skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym;
3) osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, prowadzi się, z zastrzeżeniem pkt 4:
a) w jednostce wojskowej - do czasu unieważnienia przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
b) na szczeblu terenowym - do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej, ale nie dłużej niż do czasu, w którym osoby te kończą wiek określony w art. 58 ust. 1 ustawy;
4) osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, prowadzi się:
a) w jednostce wojskowej - do czasu unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
b) na szczeblu terenowym - do czasu skreślenia z ewidencji wojskowej, ale nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym osoby te kończą sześćdziesiąt lat życia.
§  49. Skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym osób wymienionych w § 4 ust. 1 dokonuje się w razie:
1) powołania do zawodowej służby wojskowej lub służby pełnionej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych;
2) orzeczenia trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
4) osiągnięcia wieku określonego w § 48 pkt 3 i 4;
5) zgonu.
§  50. Skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej w jednostce wojskowej osób odbywających czynną służbę wojskową dokonuje się w następujących przypadkach:
1) zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem przedterminowego zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej;
2) przeniesienia do innej jednostki wojskowej;
3) przeniesienia do rezerwy żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo.
§  51. Skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu jednostki wojskowej żołnierzy rezerwy posiadających nadany do tej jednostki przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny dokonuje się w przypadku unieważnienia tego przydziału.
§  52. Skreślenia z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu jednostki wojskowej osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dokonuje się w przypadku unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.
§  53. Skreślenie z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym oznacza jednocześnie skreślenie z ewidencji prowadzonej na szczeblu centralnym.
§  54.
1. Karty ewidencyjne osób skreślonych z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu terenowym przechowuje się w archiwum wojskowej komendy uzupełnień w układzie według roczników, w porządku alfabetycznym, do końca roku kalendarzowego, w którym osoby te kończą osiemdziesiąt lat życia.
2. Indywidualne zbiory ewidencyjne można przechowywać również w archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień.
3. Karty ewidencyjne lub indywidualne zbiory ewidencyjne osób, które nie odbywały lub nie pełniły czynnej służby wojskowej, skreślonych z ewidencji wojskowej w przypadkach, o których mowa w § 49, przechowuje się w archiwum wojskowej komendy uzupełnień w układzie według roczników, w porządku alfabetycznym lub w przypadku indywidualnych zbiorów ewidencyjnych w archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień przez okres dziesięciu lat od tego skreślenia.
4. Dotychczasowe karty ewidencyjne podchorążych rezerwy, którzy zdali egzamin na oficera, niszczy się protokolarnie w terminie do dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego, w którym dana osoba zdała egzamin na oficera, lub zaprzestaje się aktualizowania indywidualnego zbioru ewidencyjnego tych osób według dotychczasowego układu gromadzenia danych w informatycznej bazie ewidencyjnej.
5. Indywidualne zbiory ewidencyjne przechowuje się w archiwum wojskowej komendy uzupełnień na zewnętrznych nośnikach danych lub w archiwum informatycznej bazy danych ewidencyjnych wojskowej komendy uzupełnień.
§  55.
1. Wtórniki kart ewidencyjnych prowadzone w kartotece ewidencyjnej w wojskowej komendzie uzupełnień niszczy się protokolarnie w terminie do dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego, w którym skreślono daną osobę z ewidencji wojskowej.
2. Wtórniki kart ewidencyjnych, stanowiące wydruki z indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, niszczy się protokolarnie w terminie do dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego, w którym zostały one sporządzone lub wpłynęły do wojskowej komendy uzupełnień.
3. Wtórniki kart ewidencyjnych, stanowiące wydruki z indywidualnych zbiorów ewidencyjnych, sporządzane na potrzeby jednostek wojskowych, niszczy się protokolarnie w przypadku potrzeby sporządzenia nowego wtórnika, niezależnie od terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wtórniki kart ewidencyjnych podchorążych rezerwy, którzy zdali egzamin na oficera, niszczy się protokolarnie w terminie określonym w § 54 ust. 3.
§  56. Indywidualne zbiory ewidencyjne osób skreślonych z ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu jednostki wojskowej przechowuje się na informatycznych zewnętrznych nośnikach danych przez okres dziesięciu lat od dnia skreślenia tych osób z ewidencji wojskowej.
§  57.
1. Karty ewidencyjne lub zewnętrzne nośniki danych, przechowywane w archiwum wojskowej komendy uzupełnień, po upływie okresów ich przechowywania niszczy się protokolarnie w terminie do dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego.
2. Karty ewidencyjne osób skreślonych z ewidencji, dla których zostały założone indywidualne zbiory ewidencyjne, niszczy się.
3. Załącznik do karty ewidencyjnej "Adnotacje służbowe" podlega zniszczeniu razem z kartą ewidencyjną.
§  58.
1. Księgi ewidencji przechowuje się w archiwum wojskowej komendy uzupełnień do czasu zniszczenia kart ewidencyjnych lub zewnętrznych nośników danych, dla żołnierzy danego rocznika, których dane znajdują się w tych księgach.
2. Księgi ewidencji przechowywane w archiwum wojskowej komendy uzupełnień po upływie okresów ich przechowywania przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.
§  59. Karty poszukiwania niszczy się:
1) w przypadku poborowych - po upływie dziesięciu lat od dnia przeniesienia ich do rezerwy, jednak nie później niż do końca roku, w którym poborowy został skreślony z ewidencji wojskowej;
2) w przypadku żołnierzy rezerwy - po upływie dziesięciu lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, nie dłużej niż do końca roku, w którym żołnierz ten został skreślony z ewidencji wojskowej.
§  60. Książkę ewidencji przechowuje się w jednostce wojskowej przez okres dziesięciu lat od daty jej zakończenia i przekazuje się do właściwego archiwum wojskowego.
§  61. Zeszyt przebiegu szkolenia wojskowego niszczy protokolarnie wojskowy komendant uzupełnień w terminie do dnia 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego, w którym skreślono daną osobę z ewidencji wojskowej.