Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.122.848

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2006 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji wojskowej;
2) szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej;
3) dokumenty stanowiące ewidencję wojskową;
4) dokumenty będące podstawą wprowadzenia danych do ewidencji wojskowej;
5) okres prowadzenia ewidencji wojskowej i przechowywania danych zgromadzonych w ewidencji wojskowej.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Siły Zbrojne - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument - informację utrwaloną w formie pisemnej, graficznej, elektronicznej lub innej, a w szczególności książkę, dziennik, zestawienie, kartę, wykaz, listę, meldunek, sprawozdanie, zapotrzebowanie, plan, analizę, koncepcję, pismo, notatkę, zdjęcie fotograficzne, dyskietkę, płytę CD lub inny informatyczny nośnik danych;
4) dokument ewidencyjny - dokument, o którym mowa w pkt 3, zawierający dane osób objętych ewidencją wojskową;
5) dokument aktualizujący - dokument, który jest włączany do dokumentów ewidencyjnych lub stanowiący podstawę aktualizacji danych zamieszczanych w tych dokumentach;
6) ewidencja wojskowa - zbiór wszystkich dokumentów ewidencyjnych i dokumentów aktualizujących;
7) kartoteka ewidencyjna - uporządkowany zbiór kart ewidencyjnych poszczególnych osób objętych ewidencją wojskową;
8) karta ewidencyjna - zbiór danych osoby objętej ewidencją wojskową prowadzoną w formie kartoteki;
9) indywidualny zbiór ewidencyjny - zbiór danych osobowych osoby objętej ewidencją wojskową prowadzoną w informatycznej bazie ewidencyjnej, gromadzonych i przetwarzanych w zakresie określonym w § 11;
10) informatyczna baza ewidencyjna - indywidualne zbiory ewidencyjne poszczególnych osób objętych ewidencją wojskową, przetwarzanych w systemie teleinformatycznym;
11) księga ewidencji - księgę ewidencji osób podlegających ewidencji wojskowej;
12) skreślenie z ewidencji wojskowej - odnotowanie tego faktu w księdze ewidencji oraz zaprzestanie dokonywania wpisów w karcie ewidencyjnej lub zamieszczania danych ewidencyjnych poszczególnej osoby objętej ewidencją wojskową prowadzonych w informatycznej bazie ewidencyjnej i wyłączenie tej karty z kartoteki ewidencyjnej lub tych danych z informatycznej bazy ewidencyjnej oraz przekazanie ich do archiwum wojskowej komendy uzupełnień;
13) skreślenie z ewidencji wojskowej jednostki wojskowej - odnotowanie w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej faktu skreślenia osoby, której dane gromadzono i przetwarzano w ewidencji wojskowej, ze stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej czasu pokoju lub wojny, oznaczające zarazem zaprzestanie dokonywania wpisów we wtórniku karty ewidencyjnej lub zamieszczania danych w indywidualnym zbiorze ewidencyjnym tej osoby, wyłączenie tego wtórnika z kartoteki ewidencyjnej lub tego zbioru z informatycznej bazy ewidencyjnej i przekazanie tych dokumentów do wojskowej komendy uzupełnień lub innej jednostki wojskowej;
14) archiwum wojskowej komendy uzupełnień - wydzielone i zabezpieczone pomieszczenie w wojskowej komendzie uzupełnień, do którego nie stosuje się przepisów dotyczących archiwów państwowych, przeznaczone do przechowywania kart ewidencyjnych lub wyłączonych z archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej indywidualnych zbiorów ewidencyjnych oraz ksiąg ewidencji w zakresie osób skreślonych z ewidencji wojskowej do czasu zniszczenia tych dokumentów lub ich przekazania do właściwego archiwum wojskowego;
15) archiwum informatycznej bazy ewidencyjnej wojskowej komendy uzupełnień - wydzieloną część informatycznej bazy ewidencyjnej, do której nie stosuje się przepisów dotyczących archiwów państwowych, zawierającą dane osób skreślonych z ewidencji wojskowej, przechowywanych do czasu ich przekazania do archiwum wojskowej komendy uzupełnień lub ich zniszczenia;
16) dowódca jednostki wojskowej - dowódcę, szefa, komendanta, dyrektora lub kierownika jednostki wojskowej;
17) użytkownik - osobę upoważnioną do przetwarzania danych w ewidencji wojskowej, stosownie do zakresu jej obowiązków lub upoważnienia, w tym pracownika lub żołnierza zatrudnionego lub pełniącego zawodową służbę wojskową w Generalnym Zarządzie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach osobowych, wojskowej komendzie uzupełnień lub jednostce wojskowej;
18) poborowy - poborowego oraz ochotnika lub kobietę, którzy stanęli do poboru.