Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.71.646

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej "protokołem", oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
§  2.  Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zawiera:
1) informacje dotyczące zamawiającego;
2) określenie wartości zamówienia publicznego, zwanego dalej "zamówieniem", daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia;
3) informację o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych, jeżeli takie nastąpiło;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób związanych z przygotowaniem tego postępowania;
5) informację o powołaniu biegłych;
6) informację o ogłoszeniach dotyczących zamówienia;
7) termin składania ofert;
8) miejsce i termin otwarcia ofert;
9) imię i nazwisko obserwatora, jeżeli został wyznaczony;
10) informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
11) uzasadnienie wykluczenia wykonawców z postępowania, jeżeli takie nastąpiło;
12) uzasadnienie odrzucenia ofert, jeżeli takie nastąpiło;
13) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;
14) datę i powody unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli takie nastąpiło;
15) powody zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;
16) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach;
17) termin zakończenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postępowania;
18) informacje o dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych oraz termin zakończenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku postępowania;
19) informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli taka została przeprowadzona;
20) informacje dotyczące skargi do sądu, jeżeli taka została złożona.
§  3.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, sporządza się protokół zawierający informacje określone w § 2 pkt 1-3, 7 i 8, 10-13 oraz 16, a także powody zastosowania przez zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki oraz termin otwarcia i zakończenia aukcji elektronicznej.
§  4.  Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości:
1) przekraczającej 60.000 euro stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) nieprzekraczającej 60.000 euro stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.
2.  Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DRUK ZP - 1

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro

wzór

DRUK ZP - 1/PN

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

wzór

DRUK ZP - 1/PO

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

wzór

DRUK ZP - 1/NO

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem

wzór

DRUK ZP - 1/NBO

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia

wzór

DRUK ZP - 1/WR

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DRUK ZP - 2

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro

wzór

DRUK ZP - 2/PN,NBO,ZOC

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego / negocjacji bez ogłoszenia / zapytania o cenę*

wzór

DRUK ZP - 2/PO,NO

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego / negocjacji z ogłoszeniem*

wzór

DRUK ZP - 2/WR

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki

wzór

DRUK ZP - 2/AE

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej

wzór

DRUK ZP-11

Oświadczenie

kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

wzór

DRUK ZP-12

Zbiorcze zestawienie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału* w przetargu ograniczonym / negocjacjach z ogłoszeniem*

wzór

DRUK ZP-13

Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego / negocjacji z ogłoszeniem*

wzór

DRUK ZP-14

Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego / negocjacji bez ogłoszenia / zamówienia z wolnej ręki / zapytania o cenę / aukcji elektronicznej*

wzór

DRUK ZP-15

Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

wzór

DRUK ZP-16

Oferty odrzucone

wzór

DRUK ZP-17

Karta indywidualnej oceny oferty

wzór

DRUK ZP-18

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

wzór

DRUK ZP-19

Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach

wzór

DRUK ZP-20

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. Nr 116, poz. 1101), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).