Protokół o statystyce przyczyn zgonów. Londyn.1934.06.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.57.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1935 r.

POROZUMIENIE
o statystyce przyczyn zgonów, podpisane wraz z protokółem podpisania w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.

Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia dziewiętnastego czerwca tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku podpisane zostało w Londynie porozumienie o statystyce przyczyn zgonów wraz z protokółem podpisania, o następującem brzmieniu dosłownem:

Rządy Związku Południowo - Afrykańskiego, Rzeszy Niemieckiej, Commonwealth'u Australji, Państwa Związkowego Austrjackiego, Kanady, Republiki Chilijskiej, Jego Królewskiej Mości Króla Egiptu, Republiki Hiszpańskiej, Wolnego Państwa Irlandji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, Republiki Greckiej, Królestwa Węgierskiego, Jego Królewskiej Mości Króla Włoch, Republiki Łotewskiej, Stanów Zjednoczonych Meksyku, Jej Królewskiej Mości Królowej Holandji, Nowej Zelandji, Republiki Panamskiej, Republiki Paragwajskiej, Jego Cesarskiej Mości Szacha Pensji, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskosłowackiej i Stanów Zjednoczonych Wenezueli, uznając korzyść, wynikającą z zapewnienia w miarę możności ujednostajnienia i porównywalności statystyki przyczyn zgonów, przez swych niżej podpisanych pełnomocników, należycie w tym. celu upoważnionych, zgodziły się na następujące postanowienia:

Z zastrzeżeniem postanowień protokółu podpisania, który załącza się, niniejsze porozumienie stosuje się do terytorjów kraju ojczystego Układających się Rządów oraz do wszystkich innych terytorjów, na które porozumienie będzie mogło być rozciągnięte na mocy art. 8.

1.
Statystyka przyczyn zgonów będzie ustalana i ogłaszana według jednego i tego samego mianownictwa, nazywanego poniżej "mianownictwem podstawowem". Ta statystyka powinna bądź ściśle stosować się do mianownictwa podstawowego, bądź też, jeśli jest opracowana bardziej szczegółowo, winna być ułożona w taki sposób, aby mogła być sprowadzona w drodze ugrupowania do mianownictwa podstawowego przez zaopatrzenie każdego numeru porządkowego tej statystyki bardziej szczegółowej wskazaniem w nawiasach odpowiedniego numeru mianownictwa podstawowego.
2.
Układające się Rządy zgadzają się na przyjęcie za pierwsze mianownictwo podstawowe "mianownictwo pośrednie" zaproponowane w Paryżu 19 października 1929 roku przez Międzynarodową Komisję ustanowioną w celu przeprowadzania co dziesięć lat rewizji mianownictw nosologicznych.

Każdy z Układających się Rządów zobowiązuje się do ustanowienia statystyki przyczyn zgonów, zgodnie z warunkami zawartemi w art. 2, począwszy od 1 stycznia, następującego po dniu, w którym podpisał niniejsze porozumienie lub przystąpił do niego.

1.
Do mianownictwa podstawowego będą mogły być, zgodnie z warunkami ustalonemi w niniejszym artykule, wprowadzane zmiany ze skutecznością od 1 stycznia 1940 roku lub od 1 stycznia każdego następnego dziesięciolecia (daty, zwane poniżej "datami rewizji"), ale nie w inny sposób.
2.
W celu rewizji mianownictwa podstawowego Rządy Układające się zgadzają się całkowicie uwzględniać sprawozdania każdej komisji międzynarodowej, zebranej w taki sam sposób i w tych samych celach co Międzynarodowa Komisja z 1929 roku ustanowiona w celu przeprowadzania co dziesięć lat rewizji mianownictw nosologicznych.
3.
Dla ułatwiania stosowania poprzedniego paragrafu, w chwili zakończenia każdego z zebrań Komisji Międzynarodowej, Rząd francuski zwoła konferencję delegacyj, które na tej Komisji reprezentowały Rządy, biorące udział w niniejszem porozumieniu. Konferencja ta zbada postanowienia Komisji.
4.
Każdy z Układających się Rządów będzie miał prawo zażądania rewizji obowiązującego mianownictwa podstawowego. Żądanie to winno być skierowane do Rządu francuskiego, który zwoła konferencję Rządów Układających się dla zbadania propozycyj i zredagowania zmian.
5.
Zmiany mianownictwa podstawowego, które, co najmniej na cały rok przed najbliższą datą rewizji, zostaną przyjęte na konferencji zwołanej w myśl poprzedniego paragrafu przez większość co najmniej czterech piątych delegatów Rządów Układających się, wejdą w życie począwszy od daty rewizji, o której mowa. Dla każdego z Układających się Rządów mianownictwo podstawowe zmienione w ten sposób zastąpi mianownictwo podstawowe obowiązujące do tego czasu, zgodnie z postanowieniami porozumienia, począwszy od daty rewizji lub, jeśli Układający Rząd tak postanowi, począwszy od pierwszego stycznia, który nastąpi bezpośrednio po dacie rewizji.

Układające się Rządy, które będą chciały zapewnić ustanowienie statystyki bardziej szczegółowej, niż ta którą podaje mianownictwo podstawowe, będą mogły zawrzeć pomiędzy sobą porozumienie w celu zwiększenia w miarę możności porównywalności statystyk, o ile to porozumienie nie będzie naruszało postanowień art. 2 niniejszego porozumienia.

§  6.
1.
Porozumienie niniejsze będzie nosiło datę dnia dzisiejszego i wejdzie natychmiast w życie.
2.
Rząd każdego kraju, w którego imieniu niniejsze porozumienie nie zostało podpisane, będzie mógł do niego przystąpić w każdym czasie przez przesłanie w drodze dyplomatycznej notyfikacji pisemnej Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej i wszelkie przystąpienie wejdzie w życie począwszy od daty otrzymania notyfikacji.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej zawiadomi wszystkie inne Układające się Rządy o każdej notyfikacji przystąpienia, jaką otrzyma.

Porozumienie niniejsze będzie mogło być wypowiedziane przez przesłanie w drodze dyplomatycznej notyfikacji pisemnej Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandii Północnej w każdej chwili, w ciągu sześciu miesięcy, począwszy od daty zebrania końcowego którejkolwiek z konferencyj, wymienionych w art. 4. Wszelkie wypowiedzenie wywrze skutki począwszy od daty otrzymania notyfikacji. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii prześle innym Okładającym się Rządom odpisy wszystkich zawiadomień o wypowiedzeniu, jakie otrzyma.

1.
Każdy z Układających się Rządów będzie mógł w chwili podpisania lub przystąpienia, lub następnie, w drodze oświadczenia pisemnego, przesłanego Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej zawiadomić o swem życzeniu, aby niniejsze porozumienie stosowało się do całości lub do którejkolwiek z jego kolonij, terytorjów zamorskich, protektoratów, lub terytorjów poddanych jego suwerenności lub terytorjów mandatowych i niniejsze porozumienie będzie się stosowało do wszystkich terytorjów wymienionych w tej deklaracji, począwszy od daty jej otrzymania.
2.
Każdy z Układających się Rządów będzie mógł, w każdym czasie, w ciągu sześciu miesięcy od daty końcowego zebrania którejkolwiek z konferencyj, wymienionych w art. 4 wyrazić w drodze notyfikacji pisemnej przesłanej Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Irlandji Północnej swe życzenie, aby niniejsze porozumienie przestało stosować się do całości lub do którejkolwiek z jego kolonij, terytorjów zamorskich, protektoratów lub terytorjów poddanych jego suzerenności lub terytorjów mandatowych, do których porozumienie było zastosowane na mocy poprzedniego paragrafu i w tym wypadku niniejsze porozumienie przestanie być stosowane, począwszy od dnia otrzymania notyfikacji w stosunku do wszystkich terytorjów, które będą w niej wymienione.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa zawiadomi inne Układające się Rządy o wszystkich oświadczeniach lub notyfikacjach, otrzymanych na mocy poprzednich paragrafów tego artykułu.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejsze porozumienie.

Sporządzone w Londynie dziewiętnastego czerwca 1934 roku po francusku i angielsku, przyczem oba teksty są jednakowo miarodajne.

Za Rząd Związku Południowo - Afrykańskiego:

C. T. te Water

Za Rząd Rzeszy Niemieckiej:

Hoesch

Za Rząd Commonwealth'u Australji:

C. M. Bruce

Za Rząd Państwa Związkowego Austrjackiego:

Za Rząd Kanady:

G. H. Ferguson

Za Rząd Republiki Chilijskiej:

J. E. Tocornal

Za Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Egiptu:

A. W. Dawood

Za Rząd Republiki Hiszpańskiej:

Ramón Pérez de Ayala

Za Rząd Wolnego Państwa Irlandji:

J. W. Dulanty

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Robert W. Bingham

Za Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji:

John Simon

Za Rząd Republiki Greckiej:

D. Caclamanos

Za Rząd Królestwa Węgierskiego:

Szechenyi

Za Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Włoch:

Dino Grandi

Za Rząd Republiki Łotewskiej:

Ch. Zarine

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Meksyku:

J. Sánchez Mejorada

Za Rząd Jej Królewskiej Mości Królowej Holandji:

R. de Marees υan Swinderen

Za Rząd Nowej Zelandji:

C. J. Parr

Za Rząd Republiki Panamskiej:

Za Rząd Republiki Paragwajskiej:

R. Espinoza

Za Rząd Jego Cesarskiej Mości Szacha Persji:

K. Schayesteh

Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej:

Skirmunt (z zastrzeżeniem ratyfikacji)

Za Rząd Republiki Czeskosłowackiej:

Jan Masaryk

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Wenezueli:

Diógenes Escalante

Protokół podpisania.

W chwili podpisywania porozumienia z dnia dzisiejszego w sprawie statystyki przyczyn zgonów, podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu upoważnieni, oświadczają, że zgodzili się na to co następuje:

1.
Układające się Rządy, wymienione poniżej, które nie mają możności ustalania i ogłaszania scentralizowanej statystyki dla całości terytorjum swego kraju ojczystego, ograniczają niniejszem przyjęcie zobowiązań omawianego porozumienia do następujących części terytorjum swego kraju ojczystego:

Rząd Związku Południowo -Afrykańskiego:

a)
okręgi miejskie;
b)
okręgi niemiejskie, do których stosuje się Akt Nr. 17 z 1923 r.

Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Egiptu -

Miejscowości.

(Inspektoraty Zdrowia),

Gubernatorstwa.

Kair

Abdin

Bab-el-Sha'riya

Bûlaq

El Darb-el-Ahmar

El Ezbekiya

El Gamâliya

Helwan

El Khalifa

El Musky

Stary Kair

El Saiyeda-Zeinab

Shubra

El Wayli

El Abbasiya

Heliopolis

El Zaytûn

Alexandrja

El Attarin

El Gumruk

Karmûs

El Labban

El Manshiya

Mina-el-Basal

El Hadra

Muharram Bey

El Raml.

Canal

Ismailia (miasto)

Port Fouad

Port Said (miasto)

Damietta

Suez.

Egipt Niższy

Prowincja Beheira

Abu El Matâmir-el-Qibliya

Abu Hummus

Damanhûr (gł. miasto)

El Dilingât

Ezab Difshu

Ityâi-el-Bârûd

Kafr Dâwûd

Kafr-el-Dauwâr

Kôm Hamada

El Mahmûdiya

El Montazah

Rosetta

Shubrâkhit

Prowincja Daqahliya

Aga

Dikirnis

Fâriskûr

El Kurdi

Mahallet Anshaq

El Mansûra (gł. miasto)

El Manzala

El Matariya

Mit Abu Khâlid

Mit-el-'Amil

Mit Ghamr

El Simbillâwein

Timai-el-Amdid

Prowincja Gharbiya

Abu Mandûr

Baltim

Basyûn

Bilqâs

Disûg

Fuwa

Kafr-el-Sheikh

Kafr-el-Zaiyât

El Mahalla-el-Kubra

Motobus

Oallin

Ootûr

Samannûd

El Santa

Shirbin

Talkha

Tanta (gł. miasto)

Zifta

Prowincja Minufiya

Ashmûn

El Bâgûr

El Batanoun

Istanha

Kafr Rabi

Minûf

Shatânûf

Shibin-el-Kom (gł. miasto)

El Shuhada i Sirsina

Tala

Prowincja Qalyubiya

El' Amâ-el-Kubra

Benha (gł. miasto)

El Khânka

Qalyûb

El Qanâter-el-Khairiya

Sindbis

Sh.ibin-el-Qanâtir

Shubra-el-Kheima

Tûkh

Prowincja Sharqiya

Abou Hammad

Abou Kebir

Belbeis

Fâqûs

Geziret Seoûdi

Hihya

Kafr Saqr

Mashtûl-el-Sûg

Minyet-el-Qamh

El Salhiya

El Sanâfin

Tal Rak

Zagazik (gł. miasto)

Egipt Wyższy

Prowincja Aswan

El Alaqi

Aswân (gł. miasto)

Edfu

Kôm Ombo

El Redissiya Bahari

Ahiba

Prowincja Asyut

Abnûb

Abu Tig

Asyût (gł. miasto)

El Badâri

Dairût-el-Mahatta

Deir Mawâs

Mallawi

Manfalût

El Motea

El Qûsiya

El Roda

Sidfa

Prowincja Beni-Suef

Abu Sir-el-Malaq

Beni-Suet (gł. miasto)

Biba

Ihnasisia-el-Madina

El Shantûr

El Wasta

Prowincja Faiyum

El Faiyûm (gł. miasto)

Ibshawâi

Itsa

El Nazla

Sinnûris

Tâmia

Prowincja Girga

Akhmim

Awlad Hamza

El Balyana

Girga

El Khiyâm

El Manshâh

El Marâgha

Nazlet' Imara

Sohâg (gł. miasto)

Tahua

Tima

Prowincja Giza

El Aiyat

El Giza (gł. miasto)

El Hawamdia

Imbâda

Mazghouna

Osim

El Saff

Sôal

Prowincja Minya

Beni Mazâr

El Fant

El Fashn

El Fikriya

El Idwa

Maghâgha

Minshât Matâ-i

El Minya (gł, miasto)

Samâlût

Prowincja Qena

Abu Shûsha

Armant-el-Wabûrât

El Deir

Dishna

Farshût

Istna

Luxor

Nag' Harnmâdi

Naqâda

Qaft

Qena (gł. miasto)

Qûs

El Waqf.

Rząd Nowej Zelandji

Północna wyspa i wysepki sąsiednie;

Południowa wyspa i wysepki sąsiednie;

Stewart wyspa i wysepki sąsiednie.

Chatham wyspy.

2.
Układające się Rządy, wymienione powyżej, mogą w każdej chwili podczas trwania w mocy niniejszego porozumienia rozciągnąć stosowanie omawianego porozumienia na wszystkie części terytorjów swego kraju ojczystego, inne niż te, do których porozumienie już się stosuje na mocy poprzedniego paragrafu, przez przesłanie notyfikacji Rządowi Zjednoczonego Królestwa w drodze dyplomatycznej.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji prześle wszystkim innym Układającym się Rządom odpisy wszystkich notyfikacyj, otrzymanych na mocy poprzedniego paragrafu.

Sporządzone w Londynie, dziewiętnastego czerwca 1934 r. po francusku i angielsku, przyczem oba teksty są jednakowo miarodajne.

Za Rząd Związku Południowo - Afrykańskiego:

C. T. te Water

Za Rząd Rzeszy Niemieckiej:

Hoesch

Za Rząd Commonwealth'u Australji:

C. M. Bruce

Za Rząd Państwa Związkowego Austrjackiego:

Za Rząd Kanady:

G. H. Ferguson

Za Rząd Republiki Chilijskiej:

J. E. Tocornal

Za Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Egiptu:

A. W. Dawood

Za Rząd Republiki Hiszpańskiej:

Ramórt Pérez de Ayala

Za Rząd Wolnego Państwa Irlandji:

J. W. Dulanty

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Robert W. Bingharn

Za Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji:

John Simon

Za Rząd Republiki Greckiej:

D. Caclamanos

Za Rząd Królestwa Węgierskiego:

Szechenyi

Za Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Włoch:

Dino Grandi

Za Rząd Republiki Łotewskiej:

Ch. Zarine

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Meksyku:

J. Sanchez Mejorada

Za Rząd Jej Królewskiej Mości Królowej Holandji:

R. de Marees υan Swinderen

Za Rząd Nowej Zelandji:

C. J. Parr

Za Rząd Republiki Panamskiej:

Za Rząd Republiki Paragwajskiej:

R. Espinoza

Za Rząd Jego Cesarskiej Mości Szacha Persji:

K. Schayesteh

Za Rząd Rzeczypospolitej Polskiej:

Skirmunt (z zastrzeżeniem ratyfikacji)

Za Rząd Republiki Czeskosłowackiej:

Jan Masaryk

Za Rząd Stanów Zjednoczonych Wenezueli:

Diogenes Escalanie

Zaznajomiwszy się z powyższem porozumieniem i protokółem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej,

W Warszawie, dnia 2 marca 1935 r.