Art. 8. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06. - Dz.U.1995.36.177 - OpenLEX

Art. 8. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.177

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1995 r.
Artykuł  8

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje wszystkim państwom-członkom Rady Europy:

a)
każde podpisanie;
b)
złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia;
c)
każdą datę wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z jego artykułem 7;
d)
każdy inny akt, notyfikację lub deklarację odnoszącą się do niniejszego protokołu.

Na dowód czego niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Rzymie dnia 6 listopada 1990 r. w jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne; oryginał zostanie złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu państwu-członkowi Rady Europy.

Po zapoznaniu się z powyższym Protokołem nr 9, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
-
jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
-
będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 7 września 1994 r.