Art. 7. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06. - Dz.U.1995.36.177 - OpenLEX

Art. 7. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.177

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1995 r.
Artykuł  7
1.
Niniejszy protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym 10 państw-członków Rady Europy wyrazi zgodę na związanie się protokołem zgodnie z postanowieniami artykułu 6.
2.
W stosunku do każdego państwa-członka, które wyrazi zgodę w terminie późniejszym na związanie się niniejszym protokołem, wejdzie on w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od daty podpisania lub złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.