Art. 6. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06. - Dz.U.1995.36.177 - OpenLEX

Art. 6. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.177

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1995 r.
Artykuł  6
1.
Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu dla państw-członków Rady Europy, sygnatariuszy Konwencji, które mogą przyjąć wynikające z niego zobowiązania przez:
a)
podpisanie bez zastrzeżeń ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, lub
b)
podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenie, po którym taka ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie nastąpi.
2.
Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.