Art. 2. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06. - Dz.U.1995.36.177 - OpenLEX

Art. 2. - Protokół nr 9 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1990.11.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.177

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1995 r.
Artykuł  2

Artykuł 31 ustęp 2 Konwencji otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawozdanie przekazywane jest Komitetowi Ministrów, a także do wiadomości zainteresowanym państwom oraz, jeśli dotyczy skargi złożonej na podstawie artykułu 25, również wnioskodawcy. Ani państwo, ani wnioskodawca nie są uprawnieni do publikacji sprawozdania."