Art. 1. - Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Paryż.1952.03.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.36.175/1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 1998 r.
Artykuł  1

Ochrona własności

Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.

Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych.