Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych. Berno.1973.11.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.10.59

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

PROTOKÓŁ II
dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych,
sporządzony w Bernie dnia 9 listopada 1973 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 listopada 1973 roku został sporządzony w Bernie Protokół II dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 roku dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej w Bernie dnia 26 lutego 1966 roku.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 6 czerwca 1974 roku.

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ II

sporządzony przez Konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wejścia w życie Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania Konwencji dodatkowej do CIV z 1961 roku dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej dnia 26 lutego 1966 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1973 roku.

Z okazji Konferencji dyplomatycznej, która zebrała się w Bernie w dniach od 5 do 9 listopada 1973 roku w sprawie wejścia w życie Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku,

niżej podpisani Pełnomocnicy Państw-Stron Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 roku dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, z dnia 26 lutego 1966 roku, po przedstawieniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili, co następuje:

zważywszy,

- że ze względów formalnych w artykule 27 Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 roku dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, podpisanej dnia 26 lutego 1966 roku, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1973 roku, przewidziano, że będzie ona obowiązywała w ciągu tego samego okresu, w którym obowiązuje CIV z 1961 roku, oraz

- że ta konwencja dodatkowa nie miała jeszcze mocy obowiązującej w czasie 7 Konferencji rewizyjnej i wobec tego nie mogła przy tej okazji być zrewidowana ani włączona do CIV z 1970 roku;

uznając,

- że ta konwencja dodatkowa powinna obowiązywać również po wygaśnięciu CIV z 1961 roku i wejścia w życie CIV z 1970 roku oraz

- że przedłużenie okresu obowiązywania tej konwencji dodatkowej nie jest sprzeczne z upoważnieniem udzielonym Urzędowi Centralnemu do zbadania możliwości połączenia tekstów CIV i Konwencji dodatkowej do CIV w celu pełnej i jednolitej regulacji prawnej przewozu osób kolejami analogicznie do regulacji przyjętych dla innych rodzajów transportu,

postanowiono

przedłużyć okres obowiązywania konwencji dodatkowej z dnia 26 lutego 1966 roku i w związku z tym wprowadzić do niej następujące zmiany redakcyjne:

1. Tytuł otrzymuje brzmienie:

"Konwencja dodatkowa do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku dotycząca odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych."

2. Ustęp drugi preambuły otrzymuje brzmienie:

"postanowili uzupełnić Konwencję międzynarodową o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku Konwencją dodatkową".

3. Artykuł 1 § 1 pkt a) i b) otrzymuje brzmienie:

"a) podróżnych, przewożonych na podstawie Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku;

b) konwojentów przesyłek towarowych przewożonych zgodnie z Konwencją międzynarodową o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 7 lutego 1970 roku".

4. Artykuł 2 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. "Koleją odpowiedzialną" w myśl niniejszej Konwencji jest kolej, która według listy linii CIV eksploatuje linię, na której zdarzył się wypadek. Jeżeli według wymienionej listy linia jest wspólnie eksploatowana przez dwie koleje, każda z nich jest odpowiedzialna."

5. Artykuł 20 § 1 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: *)

"§ 1. Jeżeli wyroki, wydane kontradyktoryjnie lub zaocznie przez właściwy sąd na podstawie postanowień niniejszej konwencji, podlegają wykonaniu zgodnie z ustawami stosowanymi przez ten sąd, podlegają one również wykonaniu w każdym innym Umawiającym się Państwie, po dopełnieniu formalności przewidzianych przez państwo zainteresowane. Kontrola merytoryczna sprawy jest niedopuszczalna."

6. Artykuł 22 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 2, nie stosuje się niniejszej konwencji do szkód powstałych w czasie przewozu liniami autobusowymi lub żeglugi wodnej, wpisanymi na listę linii CIV."

7. Artykuł 26 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli Państwo-Strona Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku, które nie podpisało niniejszej konwencji, zamierza do niej przystąpić, notyfikuje o tym Rządowi Szwajcarskiemu, który zawiadamia Umawiające się Państwa."

8. Artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza konwencja obowiązuje w ciągu tego samego okresu, w którym obowiązuje Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 7 lutego 1970 roku; niniejsza konwencja może być zrewidowana zgodnie z procedurą przewidzianą w tej konwencji i ewentualnie włączona do niej."

9. Artykuł 28 ustęp drugi otrzymuje brzmienie:

"Do tekstu francuskiego dołączono teksty w językach niemieckim, angielskim, włoskim i arabskim, stanowiące urzędowe tłumaczenia."

Niniejszy protokół pozostaje otwarty do podpisania dnia 31 stycznia 1974 roku.

Państwa, które do tego dnia nie podpiszą niniejszego protokołu, i Państwa, które staną się stronami Konwencji dodatkowej z dnia 26 lutego 1966 roku zgodnie z jej artykułem 26 jeszcze przed wejściem w życie CIV z dnia 7 lutego 1970 roku, mogą przystąpić do niniejszego protokołu w drodze notyfikacji Rządowi Szwajcarskiemu, który zawiadomi o tym Państwa-Strony Konwencji dodatkowej.

Niniejszy protokół wchodzi w życie z tą samą datą co Konwencja międzynarodowa CIV z dnia 7 lutego 1970 r.

NA DOWÓD CZEGO niżej wymienieni Pełnomocnicy sporządzili i podpisali niniejszy protokół.

SPORZĄDZONO w Bernie, dnia dziewiątego listopada tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego trzeciego roku, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Konfederacji Szwajcarskiej i którego uwierzytelniony odpis będzie przekazany każdej ze Stron.

______

*) zmiana dotyczy tekstu w języku francuskim.