Protokół dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich. Londyn.1947.07.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.49.368

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1948 r.

PROTOKÓŁ
podpisany w Londynie dnia 17 lipca 1947 r.
dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich,

Przekład.

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lipca 1947 r. podpisany został w Londynie Protokół dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokółem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że wymieniony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego zarządziliśmy opatrzenie niniejszego Aktu pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 30 sierpnia 1948 r.

Przekład.

PROTOKÓŁ

Rządy, będące stronami Układu Międzynarodowego, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich:

Pragnąc zmienić w niektórych punktach powyższy Układ: uzgodniły, co następuje:

Artykuł 3 Układu Międzynarodowego, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich, będzie zmieniony przez skreślenie słów "niezależnie od miejsca wytwarzania" i wstawienie w ich miejsce słów "pod warunkiem, że są wytwarzane w kraju lub na terytorium, do którego Układ ten się odnosi".

Artykuł 9 wyżej wspomnianego Układu zostaje zmieniony w ten sposób, że zastępuje się go ustępami następującymi:

"Rząd każdego innego kraju członka Narodów Zjednoczonych, lub każdego kraju, który zachował neutralność podczas drugiej wojny światowej, może również stać się stroną tego Układu, notyfikując swe przystąpienie Rządowi Zjednoczonego Królestwa przed dniem 31 lipca 1947 r. O tego rodzaju przystąpieniach Rząd Zjednoczonego Królestwa powiadomi wszystkie inne Rządy reprezentowane na Konferencji Londyńskiej dotyczącej patentów, których właścicielami byli Niemcy, albo które przystąpiły do tego Układu na podstawie niniejszego artykułu.

Każdy Rząd, który przystąpił do tego Układu w czasie od 1 stycznia 1947 r. do 31 lipca 1947 r., zobowiązuje się w przypadku wykonywania uprawnień przewidzianych w artykule 4 nie chronić ani zabezpieczać praw lub interesów, przyznanych nie - Niemcom lub nabytych przez nie - Niemców po dniu 1 sierpnia 1946 r.".

Na dowód czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swe Rządy, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Londynie, dnia 17 lipca 1947 r., w języku francuskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są równie autentyczne, w jednym jedynym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Zjednoczonego Królestwa.

Rząd Zjednoczonego Królestwa przekaże poświadczone odpisy tego Protokółu wszystkim Rządom reprezentowanym na Konferencji Londyńskiej w sprawie patentów niemieckich i każdemu Rządowi, który stał się stroną lub uzyskał prawo stania się stroną Układu na mocy postanowień artykułu 9 tegoż Układu, zmienionego niniejszym Protokółem.

Za Rząd Unii Południowo-Afrykańskiej:

G. HEATON NICHOLLS.

Za Rząd Belgii:

OBERT DE THIEUSIES.

Za Rząd Boliwii:

NAPOLEON SOLARES.

Za Rząd Kanady:

L. D. WILGRESS.

Za Rząd Czechosłowacji:

B. J. KRATOCHVIL.

Za Rząd Danii:

WILHELM EICKHOFF.

Za Rząd Republiki Diminikańskiej:

A. PASTORIZA.

Za Rząd Ekwadoru:

HOMERO VITERI L.

Za Rząd Republiki Francuskiej:

R. MASSIGLI.

Za Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii:

ERNEST BEVIN.

Za Rząd Guatemali:

M. YDIGORAS F.

Za Rząd Indyj:

M. E. VELLODI.

Za Rząd Iranu:

S. H. TAQIZADEH.

Za Rząd Iraku:

ZEID.

Za Rząd Libanu:

N. DIMECHKIÉ.

Za Rząd Luxemburga:

A. J. CLASEN.

Za Rząd Niderlandów:

E. MICHIELS Van VERDUYNEN.

Za Rząd Nowej Zelandii:

W. J. JORDAN.

Za Rząd Norwegii:

R. SOLUM.

Za Rząd Paragwaju:

A. AGUILERA.

Podlega aprobacie konstytucyjnej Rządu Paragwaju.

Za Rząd Polski:

JERZY MICHAŁOWSKI.

Za Rząd Syrii:

N. ARMANAZI.

Za Rząd Turcji:

CEVAT AÇIKALIN.

Za Rząd Stanów: Zjednoczonych Ameryki:

L. W. DOUGLAS.

Za Rząd Wenezueli:

L. CABANA.

Ad referendum.