Protokół dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974. Londyn.1978.02.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.61.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1984 r.

PROTOKÓŁ z 1978 r.
dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974,
sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 lutego 1978 r. sporządzony został w Londynie Protokół z 1978 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 16 lutego 1984 r.

(Tekst protokołu zawiera załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ Z 1978 R.,

dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974

sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.

Przekład

Strony niniejszego protokołu,

będące Stronami Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej dnia 1 listopada 1974 r. w Londynie,

uznając doniosły wkład, jaki może wnieść wyżej wymieniona konwencja dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa statków i mienia na morzu oraz życia osób na statkach,

uznając również konieczność dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa statków, w szczególności zbiornikowców,

uważając, że cel ten najpełniej można osiągnąć przez zawarcie protokołu dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Zobowiązania ogólne.

Strony niniejszego protokołu zobowiązują się stosować postanowienia niniejszego protokołu i załącznika do niego, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. Każde powołanie się na protokół oznacza jednoczesne powołanie się na załącznik.

Artykuł  II

Zastosowanie.

1.
Postanowienia artykułów II, III (inne niż ustęp a), IV, VI ustępy b), c) i d), VII i VIII Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. (zwanej dalej "konwencją") są włączone do niniejszego protokołu, z tym że powołanie się w tych artykułach na konwencję i Umawiające się Rządy należy rozumieć odpowiednio jako powołanie się na niniejszy protokół i Strony niniejszego protokołu.
2.
Każdy statek, do którego niniejszy protokół ma zastosowanie, powinien odpowiadać wymaganiom konwencji, z uwzględnieniem zmian i uzupełnień wprowadzonych niniejszym protokołem.
3.
W odniesieniu do statków innych niż statki Stron konwencji oraz niniejszego protokołu Strony niniejszego protokołu będą stosować wymagania konwencji i niniejszego protokołu w stopniu, jaki może być konieczny dla zapewnienia, aby statki te nie były traktowane w sposób bardziej korzystny.
Artykuł  III

Przekazywanie informacji.

Strony niniejszego protokołu zobowiązują się przekazywać informacje i składać Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (zwanej dalej "Organizacją") spis mianowanych inspektorów lub uznanych przez nie organizacji, które są uprawnione do działania w ich imieniu w zakresie administracji środkami dotyczącymi bezpieczeństwa życia na morzu, w celu rozesłania Stronom, które zapoznają z nimi swoich urzędników. Administracja powinna również powiadomić Organizację o szczególnych obowiązkach i warunkach, na jakich władze upoważniły mianowanych inspektorów lub uznane organizacje.

Artykuł  IV

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie.

1.
Niniejszy protokół będzie otwarty do podpisania w siedzibie Organizacji od dnia 1 czerwca 1978 r. do dnia 1 marca 1979 r., a następnie będzie otwarty do przystąpienia. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu Państwa mogą stać się Stronami tego protokołu przez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo

b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie, albo

c) przystąpienie.

2.
Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie następuje przez złożenie w tym celu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji odpowiedniego dokumentu.
3.
Niniejszy protokół mogą podpisać bez zastrzeżeń, ratyfikować, przyjąć, zatwierdzić lub do niego przystąpić tylko te Państwa, które bez zastrzeżeń podpisały konwencję, ratyfikowały ją, przyjęły, zatwierdziły lub przystąpiły do niej.
Artykuł  V

Wejście w życie.

1.
Niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym co najmniej piętnaście Państw, których floty handlowe stanowią łącznie nie mniej niż pięćdziesiąt procent tonażu brutto światowej floty handlowej, stanie się jego Stronami, zgodnie z artykułem IV protokołu, pod warunkiem jednak, że niniejszy protokół nie wejdzie w życie przed wejściem w życie konwencji.
2.
Każdy dokument ratyfikacyjny albo dokument przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożony po dacie wejścia w życie niniejszego protokołu, nabiera mocy po upływie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.
3.
Po dniu, w którym poprawka do niniejszego protokołu uważana jest za przyjętą zgodnie z artykułem VIII konwencji, każdy złożony dokument ratyfikacyjny albo dokument przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia będzie odnosić się do protokołu wraz z poprawką.
Artykuł  VI

Wypowiedzenie.

1.
Niniejszy protokół może być wypowiedziany przez każdą Stronę w każdym czasie po upływie pięciu lat od daty, w której protokół wszedł w życie w stosunku do tej Strony.
2.
Wypowiedzenie powinno być dokonane przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Organizacji dokumentu wypowiedzenia.
3.
Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie jednego roku od daty otrzymania przez Sekretarza Generalnego Organizacji dokumentu wypowiedzenia albo po upływie dłuższego okresu wskazanego w tym dokumencie.
Artykuł  VII

Depozytariusz.

1.
Niniejszy protokół zostanie złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji (zwanemu dalej "depozytariuszem").
2.
Depozytariusz powinien:

a) informować wszystkie Państwa, które podpisały niniejszy protokół lub do niego przystąpiły, o:

i) każdym nowym podpisaniu lub złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego albo dokumentu przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia oraz o jego dacie;

ii) dacie wejścia w życie niniejszego protokołu;

iii) złożeniu każdego dokumentu wypowiedzenia niniejszego protokołu oraz o dacie jego otrzymania i dacie, w której wypowiedzenie nabiera mocy;

b) przekazać uwierzytelnione odpisy niniejszego protokołu wszystkim Państwom, które protokół podpisały, lub do niego przystąpiły.

3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego protokołu uwierzytelniony jego odpis powinien być przekazany przez depozytariusza Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i opublikowania, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.
Artykuł  VIII

Języki.

Niniejszy protokół został sporządzony w jednym egzemplarzu w językach chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. Oficjalne tłumaczenia na języki arabski, niemiecki i włoski będą sporządzone i złożone do depozytu wraz z podpisanym oryginałem.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Londynie dnia siedemnastego lutego, tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku.