Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1487

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Artykuł  11

Spór

Jakikolwiek spór pomiędzy dwiema lub więcej Stronami dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszego Protokołu, którego Strony nie są w stanie rozstrzygnąć w drodze negocjacji lub w inny sposób mogą na żądanie jakiejkolwiek zainteresowanej Strony przekazać spór do rozstrzygnięcia do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.