Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.20.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1931 r.

USTAWA
z dnia 12 lutego 1931 r.
w sprawie protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławią z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawy następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławią z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego protokółu Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.