Art. 6. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  VI

Przystąpienie

Państwa zaproszone na drugie Zgromadzenie Ogólne OTIF, które nie podpisały niniejszego protokołu w terminie przewidzianym w artykule IV § 1, mogą do niego przystąpić składając Rządowi-depozytariuszowi dokument przystąpienia.