Art. 5. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  V

Wejście w życie

Postanowienia zawarte w niniejszym protokole wchodzą w życie pierwszego dnia dwunastego miesiąca po miesiącu, w którym Rząd-depozytariusz powiadomił Państwa członkowskie o złożeniu dokumentu, który spowodował spełnienie warunków przewidzianych w artykule 20 § 2 COTIF.