Art. 3. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  III

Zmiany dotyczące Przepisów ujednoliconych CIM

1.
Artykuł 1 CIM

W § 1 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy:

"jak również, w odpowiednim przypadku, do przewozów równoważnych, zgodnie z artykułem 2 § 2 ustęp 2 konwencji."

2.
Artykuł 18 CIM

Tekst artykułu 18 otrzymuje brzmienie:

"Nadawca jest odpowiedzialny za ścisłość swoich wskazówek zamieszczonych w liście przewozowym. Ponosi on wszelkie następstwa wynikające z tego, że te wskazówki są niewłaściwe, niedokładne, niekompletne lub wypisane w innym miejscu, niż na to przeznaczone."

Skreśla się ostatnie zdanie.

3.
Artykuł 40 CIM

W § 2 skreśla się wyrazy:

" ,z zastrzeżeniem ograniczenia przewidzianego w artykule 45"

Skreśla się § 4.

4.
Artykuł 43 CIM

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jeżeli wskutek przekroczenia terminu dostawy powstała szkoda, włącznie z uszkodzeniem przesyłki, kolej powinna zapłacić odszkodowanie, które nie może przekroczyć czterokrotnej kwoty przewoźnego."

5.
Artykuł 44 CIM

Tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

"Utrata prawa do powoływania się na granice odpowiedzialności."

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Ograniczenia odpowiedzialności, przewidziane w artykułach 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 i 46 nie mają zastosowania, jeżeli udowodniono, że szkoda wynika z działania lub z zaniechania popełnionego przez kolej albo z zamiarem spowodowania takiej szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie z tego wyniknąć."

Skreśla się ustęp 2.

6.
Artykuł 47 CIM

Tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

"Przeliczenie i oprocentowania odszkodowania"

W artykule 47 dodaje się nowy § 1 w brzmieniu:

"§ 1. Jeżeli obliczenie wysokości odszkodowania wymaga przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych, przeliczenia dokonuje się według kursu obowiązującego w dniu i w miejscu, w którym dokonywana jest wypłata odszkodowania."

Dotychczasowe § 1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio oznaczenia § 2, 3 i 4.

7.
Artykuł 58 CIM

W § 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) z tytułu szkody wynikłej z działania lub z zaniechania, popełnionego albo z zamiarem spowodowania takiej szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie z tego wyniknąć,"

W § 1 skreśla lit. d).

Dotychczasowa lit. e) otrzymuje oznaczenie lit. d).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE