Art. 2. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  II

Zmiany dotyczące Przepisów ujednoliconych CIV

1.
Artykuł 1 CIV

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w artykułach 2, 3 i 33, Przepisy ujednolicone stosuje się do wszystkich przewozów osób i bagażu, włącznie z przewozem pojazdów samochodowych, wykonywanych na podstawie międzynarodowych dokumentów przewozowych, wystawionych na trasę przebiegającą przez terytorium co najmniej dwóch Państw i obejmującą wyłącznie linie wpisane na listę, o której mowa w artykułach 3 i 10 konwencji, a także w odpowiednim przypadku, do przewozów równoważnych, zgodnie z artykułem 2 § 2 ustęp 2 konwencji.

Przepisy ujednolicone stosuje się również, w zakresie dotyczącym odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych, do osób konwojujących przesyłkę, której przewóz odbywa się zgodnie z Przepisami ujednoliconymi o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM)."

2.
Artykuł 14 CIV

W § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"§ 1. ...W przypadku przewozu pojazdów samochodowych, kolej może dopuścić możliwość pozostania podróżnych w pojazdach samochodowych podczas trwania przewozu."

3.
Artykuł 17 CIV

§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Taryfy międzynarodowe mogą, na określonych warunkach, dopuścić do przewozu w charakterze bagażu zwierzęta i przedmioty nie wymienione w § 1, a także przekazane do przewozu pojazdy samochodowe z przyczepami lub bez.

Przepisy dotyczące przewozu pojazdów samochodowych określają w szczególności: warunki przyjęcia do przewozu, warunki nadania, załadunku i przewozu, formę i treść dokumentu przewozowego, który powinien zawierać skrót CIV, a także warunki wyładunku i dostawy oraz obowiązki kierowcy w odniesieniu do pojazdu, załadunku i wyładunku."

4.
Artykuł 41 CIV

Tytuł artykułu otrzymuje brzmienie: "Pojazdy samochodowe".

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W przypadku opóźnienia spowodowanego faktem przypisywanym kolei w załadunku lub w dostawie pojazdu samochodowego, jeśli osoba upoważniona udowodni, że w wyniku tego powstała szkoda, kolej jest zobowiązana do zapłacenia odszkodowania, którego wysokość nie może przekraczać opłaty za przewóz pojazdu."

§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W przypadku całkowitej lub częściowej utraty pojazdu, odszkodowanie, które ma być wypłacone osobie upoważnionej za udokumentowaną szkodę, jest obliczane według aktualnej wartości pojazdu i nie może przekroczyć 8.000 jednostek obrachunkowych."

§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w pojeździe, kolej ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wynikłe z jej winy. Całkowita kwota odszkodowania nie może przekroczyć 1.000 jednostek obrachunkowych.

Kolej ponosi odpowiedzialność za przedmioty znajdujące się poza samochodem jedynie w przypadku działań podstępnych."

Drugie zdanie dotychczasowego § 3 otrzymuje oznaczenie § 5 i brzmienie:

"§ 5. Przyczepa z ładunkiem lub bez ładunku traktowana jest jako jeden pojazd."

Dotychczasowy § 5 otrzymuje oznaczenie § 6 i nowe brzmienie:

"§ 6. Inne przepisy dotyczące odpowiedzialności za bagaż stosuje się do przewozu pojazdów samochodowych."

5.
Artykuł 42 CIV

Tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

"Utrata prawa do powoływania się na granice odpowiedzialności"

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Postanowienia artykułów 30, 31 oraz od 38 do 41 Przepisów ujednoliconych oraz przepisy prawa krajowego, które ograniczają wysokość odszkodowania do pewnej kwoty, nie mają zastosowania, jeżeli udowodniono, że szkoda wynika z działania lub z zaniedbania popełnionego przez kolej albo z zamiarem spowodowania takiej szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie z tego wyniknąć."

Skreśla się ustęp 2.

6.
Artykuł 43 CIV

Tytuł artykułu otrzymuje brzmienie:

"Przeliczenie i oprocentowania odszkodowania"

Dodaje się nowy § 1 w brzmieniu:

"§ 1. Jeżeli obliczenie wysokości odszkodowania wymaga przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych, przeliczenia dokonuje się według kursu obowiązującego w dniu i w miejscu, w którym dokonywana jest wypłata odszkodowania."

§ 1, 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio oznaczenia § 2, 3, 4 i 5.

7.
Artykuł 53 CIV

W § 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wszelkie roszczenia uprawnionej osoby z tytułu odpowiedzialności kolei w razie śmierci lub zranienia podróżnych ustają, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy, licząc od uzyskania wiadomości o szkodzie, osoba ta nie zgłosiła zaistniałego wypadku kolei, do której mogą być składane reklamacje, zgodnie z artykułem 49 § 1."

8.
Artykuł 55 CIV

W § 2 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

"Jednakże termin przedawnienia wynosi dwa lata, jeżeli w grę wchodzi roszczenie dotyczące szkody wynikłej z działania lub z zaniechania popełnionego albo z zamiarem spowodowania takiej szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością, że taka szkoda może prawdopodobnie z tego wyniknąć."

Skreśla się lit. a) i b).