Art. 1. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  I

Zmiany dotyczące właściwej konwencji

1.
Artykuł 2 COTIF

§ 2 uzupełnia się nowym ustępem 2 w brzmieniu:

"Za równoważne z przewozami dokonanymi na określonej linii, w rozumieniu przepisów poprzedniego ustępu, uważa się pozostałe przewozy krajowe dokonywane na odpowiedzialność kolei, w uzupełnieniu komunikacji kolejowej."

2.
Artykuł 3 COTIF

W § 2 początek zdania otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Linie wymienione w artykule 2 § 1 i § 2 ustęp 1, na których..."

W § 3 początek zdania pierwszego otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Przedsiębiorstwa eksploatujące linie wymienione w artykule 2 § 2 ustęp 1, wpisane na..."

3.
Artykuł 4 COTIF

Tekst art. 4 otrzymuje brzmienie:

"W treści następującej poniżej wyrażenie "konwencja" obejmuje właściwą konwencję, protokół, o którym mowa w artykule 1 § 2 ustęp 2, dodatkowe pełnomocnictwo do kontroli ksiąg oraz załączniki A i B wraz z aneksami, o których mowa w artykule 3 § 1 i 4".

4.
Artykuł 7 COTIF

W § 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Komitet Administracyjny składa się z przedstawicieli dwunastu Państw członkowskich".

W § 1 w ustępie 2 w pierwszym zdaniu skreśla się następujące wyrazy:

"... i przewodniczy Komitetowi".

W § 2 tekst lit. a) zostaje uzupełniony, jak następuje:

"a) ustala swój regulamin wewnętrzny i większością dwóch trzecich głosów wyznacza Państwo członkowskie, które przewodniczy Komitetowi przez każdy okres pięcioletni;"

W § 2 w lit. d) dodaje się zdania w brzmieniu:

"dyrektor generalny i zastępca dyrektora generalnego są mianowani na okres pięciu lat; mandat ten może być odnowiony;"

5.
Artykuł 11 COTIF

§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Kontrolę ksiąg przeprowadza Rząd Szwajcarski zgodnie z zasadami ustalonymi w dodatkowym pełnomocnictwie stanowiącym załącznik do właściwej konwencji i, z zastrzeżeniem specjalnych zaleceń Komitetu Administracyjnego, zgodnie z przepisami regulaminu księgowo-finansowego Organizacji."

6.
Artykuł 19 COTIF

W § 3 dodaje się nową lit. a) w brzmieniu:

"a) Dodatkowe pełnomocnictwo do kontroli ksiąg."

Litery a) i b) otrzymują odpowiednio oznaczenia b) i c).

Po Protokole o przywilejach i immunitetach OTIF dodaje się następujący załącznik:

"DODATKOWE PEŁNOMOCNICTWO DO KONTROLI KSIĄG

1. Rewident księgowy kontroluje konta Organizacji, włącznie ze wszystkimi funduszami powierniczymi i kontami specjalnymi, jeśli uważa to za konieczne w celu upewnienia się:

a) czy sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i zapisami Organizacji;

b) czy operacje finansowe, o których mowa w sprawozdaniach, zostały sporządzone zgodnie z zasadami i przepisami, również budżetowymi, oraz innymi wytycznymi Organizacji;

c) czy papiery wartościowe i gotówka zdeponowane w banku lub w kasie zostały skontrolowane na podstawie dowodów depozytowych wydanych bezpośrednio przez depozytariuszy Organizacji, czy też zostały faktycznie przeliczone;

d) czy kontrole wewnętrzne, włącznie z wewnętrzną weryfikacją rachunków, były właściwe;

e) czy wszystkie składniki aktywów i pasywów, jak również nadwyżki i niedobory, zostały zaksięgowane zgodnie z procedurą, którą rewident księgowy uważa za zadowalającą.

2. Rewident księgowy jest wyłącznie uprawniony do całkowitego lub częściowego zaakceptowania pokwitowań i dokumentów przedstawionych przez dyrektora generalnego. W razie uznania tego za celowe, rewident księgowy może przeprowadzić badanie i szczegółową weryfikację wszelkich dowodów księgowych dotyczących operacji finansowych bądź dostaw i materiału.

3. Rewident księgowy ma w każdym momencie swobodny dostęp do wszystkich ksiąg, zapisów, dokumentów księgowych i innych informacji, które uzna za potrzebne.

4. Rewident księgowy nie jest uprawniony do odrzucenia którejkolwiek z rubryk konta, powinien jednak natychmiast zwrócić uwagę dyrektora generalnego na wszelkie operacje, których prawidłowość lub celowość wydaje mu się wątpliwa, po to, by dyrektor generalny mógł podjąć stosowne kroki.

5. Rewident księgowy przedstawia i podpisuje oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych, używając następujących sformułowań: "Zbadałem sprawozdania finansowe Organizacji za rok sprawozdawczy, który zakończył się dnia 31 grudnia. Moje badanie obejmowało ogólną analizę metod księgowania oraz kontrolę dowodów księgowych i innych dokumentów, jaka w danych okolicznościach wydawała mi się konieczna." Zależnie od sprawy powyższe oświadczenie informuje, że:

a) sprawozdania finansowe w zadowalający sposób odzwierciedlają sytuację finansową w dniu zakończenia omawianego okresu, jak również wyniki operacji przeprowadzonych w okresie, który zakończył się w tym dniu;

b) sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze wspomnianymi zasadami księgowości;

c) zasady finansowe zostały zastosowane zgodnie z trybem odpowiadającym trybowi przyjętemu w poprzednim roku sprawozdawczym;

d) operacje finansowe zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami i przepisami, także budżetowymi, oraz innymi wytycznymi Organizacji.

6. W raporcie dotyczącym operacji finansowych rewident księgowy wymienia:

a) rodzaj i zakres przeprowadzonej przez niego kontroli;

b) elementy związane z wymogiem kompletności lub dokładności rachunków, uwzględniając w razie potrzeby:

1o informacje niezbędne dla właściwej interpretacji i oceny rachunków;

2o wszelkie kwoty, jakie powinny być pobrane, lecz nie zostały zaksięgowane na koncie;

3o wszelkie kwoty będące przedmiotem normalnego lub warunkowego zobowiązania płatniczego, które nie zostały zaksięgowane lub nie zostały uwzględnione w sprawozdaniach finansowych;

4o wydatki, w odniesieniu do których nie przedłożono wyczerpujących dokumentów księgowych;

5o informacje, czy księgi rachunkowe są prowadzone we właściwej formie. Należy zwrócić uwagę na przypadki, w których forma sprawozdań finansowych odbiega od ogólnie znanych i przyjętych zasad księgowości;

c) inne zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę Komitetu Administracyjnego, na przykład:

1o przypadki oszustwa lub domniemania oszustwa;

2o marnotrawstwo lub niewłaściwe wykorzystanie funduszu albo innych składników majątku Organizacji (nawet gdy konta dotyczące tych operacji prowadzone były właściwie);

3o wydatki powodujące w przyszłości ryzyko powstania znacznych kosztów dla Organizacji;

4o każdy ogólny lub szczególny mankament w systemie kontroli wpływów i wydatków albo dostaw lub materiału;

5o wydatki nie odpowiadające intencjom Komitetu Administracyjnego, z uwzględnieniem właściwie przeprowadzonych przeksięgowań wewnątrz budżetowych;

6o przekroczenia kredytów, z uwzględnieniem zmian wynikających z właściwie przeprowadzonych przeksięgowań wewnątrzbudżetowych;

7o wydatki niezgodne z celami, na które zostały wydane zezwolenia;

d) poziom dokładności lub niedokładności kont dotyczących dostaw i materiału, stwierdzony na podstawie inwentaryzacji i zbadania ksiąg rachunkowych.

Poza tym raport musi wykazywać operacje zaksięgowane podczas poprzedniego okresu sprawozdawczego na których temat uzyskano nowe informacje, oraz odnotowywać operacje, które należy przeprowadzić w późniejszym okresie sprawozdawczym i o których należałoby poinformować wcześniej Komitet Administracyjny.

7. Rewident księgowy nie powinien w żadnym razie zamieszczać w swoim raporcie krytycznych uwag, jeśli przedtem nie dał dyrektorowi generalnemu odpowiedniej możliwości udzielenia wyjaśnień.

8. Rewident księgowy przekazuje Komitetowi Administracyjnemu i dyrektorowi generalnemu wnioski wynikające z kontroli. Ponadto może on przedstawić jakiekolwiek komentarze w odniesieniu do raportu finansowego dyrektora generalnego, jakie uzna za właściwe.

9. Jeżeli rewident księgowy przeprowadził tylko kontrolę sumaryczną lub nie mógł uzyskać wystarczających dokumentów księgowych, powinien odnotować to w oświadczeniu i w raporcie, a także przedstawić szczegółowe uzasadnienie swoich uwag, jak również wynikające z tego skutki dla sytuacji finansowej i dla zaksięgowanych operacji finansowych."