Rozdział 9 - Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  9

Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych

1. 
Od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie niniejszej ustawy stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. 
Na postanowienia Prezesa URE wydane na podstawie niniejszej ustawy stronie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
3. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
1. 
Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej ustawy.
2. 
Obowiązek Prezesa URE jako podmiotu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wykonuje operator rozliczeń energii odnawialnej.
1. 
Decyzje administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:
1)
o środowiskowych uwarunkowaniach,
2)
zgoda wodnoprawna, wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),
3)
pozwolenie na budowę, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),
4)
pozwolenie na użytkowanie, wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.
3. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
4. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
5. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia wpływu.
6. 
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o których mowa w ust. 1, w całości ani stwierdzić ich nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
7. 
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw klimatu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na użytkowanie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
8. 
W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.
9. 
Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
10. 
Do postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1. 
Decyzje administracyjne:
1)
w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiego projektu robót geologicznych,
2)
w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiej dokumentacji geologicznej

- podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. 
W przypadku decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem wniosku oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
3. 
W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.
1. 
Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w art. 76, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
1a. 
Do skarg na decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
2. 
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 76, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.
3. 
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzję:
1)
o środowiskowych uwarunkowaniach;
2)
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w ramach której wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. 
Do skarg na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do postępowania przed Prezesem URE, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się, z zastrzeżeniem art. 74, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

(uchylony).

1. 
Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w ramach lokalizacji określonej w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o obszarach morskich, nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
potrzeba zmiany rozmieszczenia wynika z uwarunkowań geologicznych w akwenie lub napotkania obiektów pochodzenia nieantropogenicznego i antropogenicznego, czego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć;
2)
zmiana nie spowoduje konieczności zmiany pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody dyrektora urzędu morskiego właściwego dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej, wydanej w formie postanowienia, w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o zmianę rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej. Przepisy art. 122a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. 
Dyrektor urzędu morskiego może odmówić zgody, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żeglugi oraz środowisko.
4. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji ekspertyz i planów, o których mowa w art. 113b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666 i 2005), nie później niż na 90 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części.