Rozdział 8 - Kontrola - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  8

Kontrola

Prezes URE może przeprowadzić kontrolę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 26 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6.

1. 
Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE, a w przypadku kontroli w siedzibie wytwórcy lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej również po okazaniu legitymacji służbowej.
2. 
Prezes URE może upoważnić do przeprowadzenia kontroli inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności gospodarczej. Do kontroli przeprowadzanej przez ten organ przepisy ust. 1 oraz art. 66, art. 68 i art. 69 stosuje się odpowiednio.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli są uprawnione do:

1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części należących do wytwórców, którzy uzyskali decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wygrali aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ust. 4 pkt 2, oraz prawidłowości ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6. Termin do złożenia zastrzeżeń przez wytwórcę nie może być krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia protokołu.

1. 
Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 lub art. 31 ust. 4 pkt 2, wydaje decyzję o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, całości lub części pomocy uzyskanej w drodze aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, określając kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
2. 
W przypadku gdy z przeprowadzonej kontroli wynika, że cena skorygowana została obliczona nieprawidłowo, Prezes URE wydaje decyzję ustalającą prawidłową cenę skorygowaną, określając jednocześnie kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informację o decyzji, o której mowa w art. 70, w terminie 3 dni od dnia jej wydania.

W sprawach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029).

1. 
Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przekazuje Prezesowi URE informację o:
1)
stanie wykonania harmonogramu, o którym mowa odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 albo art. 26 ust. 5 pkt 4 - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego;
2)
dniu wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części oraz wprowadzenia tej energii do sieci, potwierdzoną przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego - w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda po raz pierwszy;
3)
ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych i wprowadzonej do sieci, wyrażonej w MWh, jaka była przedmiotem pokrycia ujemnego salda w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wytwórca przekazuje także operatorowi rozliczeń energii odnawialnej w terminie określonym w ust. 1 pkt 2.