Rozdział 7 - Zasady przyłączania wytwórców do sieci i rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  7

Zasady przyłączania wytwórców do sieci i rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową

Wytwórca, w uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączana morska farma wiatrowa, wyposaża morską farmę wiatrową w:

1)
układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania,
2)
systemy umożliwiające ustalenie ilości energii elektrycznej, jaka nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej na skutek poleceń ruchowych tego operatora

- i wyposaża te układy lub systemy w system zdalnego odczytu, zapewniający komunikację w czasie rzeczywistym z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego.

1. 
Do wniosku o określenie warunków przyłączenia wytwórca dołącza pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskiej farmy wiatrowej, potwierdzające dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.
2. 
Wytwórca, który nie zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 lub w rozdziale 4, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, również oświadczenie o następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że rezygnuję z ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w zakresie morskiej farmy wiatrowej będącej przedmiotem niniejszego wniosku."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. 
Przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie informuje Prezesa URE o złożeniu przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, a także o wydaniu warunków przyłączenia dla tego wytwórcy.
1. 
W przypadku ubiegania się o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania do miejsc przyłączenia określonych w uzgodnionym przez Prezesa URE planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne.
2. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi wydania wstępnych warunków przyłączenia, niezwłocznie powiadamia o odmowie i jej przyczynach Prezesa URE i wytwórcę. W sprawach spornych dotyczących odmowy wydania wstępnych warunków przyłączenia rozstrzyga Prezes URE na wniosek wytwórcy.
3. 
Wstępne warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia, z uwzględnieniem art. 51 ust. 2.
4. 
Wstępne warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej nie stanowią zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
5. 
Wstępne warunki przyłączenia i warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej mogą określać warunki niegwarantujące niezawodnych dostaw energii, które zostaną uwzględnione w umowie o przyłączenie.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do wstępnych warunków przyłączenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo energetyczne, dotyczące warunków przyłączenia, przy czym do wstępnych warunków przyłączenia nie ma obowiązku załączenia projektu umowy o przyłączenie.
7. 
Zmiana warunków przyłączenia lub wydanie nowych warunków przyłączenia w miejsce warunków, które stanowiły podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie, po zawarciu umowy o przyłączenie, nie wymagają wydania wstępnych warunków przyłączenia, chyba że zmiana dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej.
1. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może wydać wstępne warunki przyłączenia, mimo uprzedniego wydania dla danego miejsca przyłączenia wstępnych warunków przyłączenia w zakresie mocy przekraczającej łączną maksymalną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, wynikającą z planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne, dla której nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4.
2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia albo od dnia wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, a w przypadku podmiotu, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2 - od dnia wniesienia zaliczki albo wniesienia zabezpieczenia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
1. 
Z dniem:
1)
wydania wytwórcy decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo
2)
rozstrzygnięcia aukcji w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1

- wstępne warunki przyłączenia wydane wytwórcy posiadającemu ważne wstępne warunki przyłączenia, ubiegającemu się o przyłączenie morskich farm wiatrowych do sieci, stają się warunkami przyłączenia ważnymi przez 2 lata od tego dnia. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przekazuje temu wytwórcy projekt umowy o przyłączenie w terminie 60 dni od tego dnia.

2. 
Na wniosek wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, złożony do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie później niż na 2 miesiące przed upływem okresu ważności wstępnych warunków przyłączenia, okres ważności wstępnych warunków przyłączenia ulega przedłużeniu o 2 lata.
3. 
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej potwierdza pisemnie złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazując w tym potwierdzeniu w szczególności termin ważności wstępnych warunków przyłączenia.
1. 
Wytwórca ubiegający się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci, który do wniosku o określenie warunków przyłączenia załączył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oprócz zaliczki, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy - Prawo energetyczne, składa zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy wynikających z warunków przyłączenia w wysokości 60 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
2. 
Zabezpieczenie może być złożone w formie:
1)
kaucji, wniesionej na oprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci dany podmiot ubiega się o przyłączenie, lub
2)
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
3. 
W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się na piśmie, przez okres ważności warunków przyłączenia, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie - przez okres obowiązywania umowy o przyłączenie, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie, zabezpieczonej kwoty należności, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.
4. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:
1)
ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
posiada rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych, nadany przez agencję ratingową:
a)
Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub
b)
Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub
c)
Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.
5. 
Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.
6. 
Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 1 pkt 1 i 3, zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 30 dni od:
1)
zrealizowania przez wytwórcę ubiegającego się o przyłączenie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie;
2)
rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, w przypadku gdy do zrealizowania przez wytwórcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie nie doszło na skutek rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie z przyczyn zawinionych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
7. 
Wraz ze zwrotem zabezpieczenia zgodnie z ust. 6, wniesionego w formie kaucji, wypłaca się odsetki od kwoty wniesionego zabezpieczenia, w wysokości równej 50% stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem art. 53 ust. 2.
8. 
Zabezpieczenie podlega zatrzymaniu w przypadku:
1)
gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie odmówi zawarcia umowy o przyłączenie;
2)
rozwiązania albo odstąpienia od umowy o przyłączenie, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2.
9. 
Zabezpieczenie składa się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
1. 
W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej:
1)
odmówi wydania warunków przyłączenia albo wstępnych warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z wytwórcą ubiegającym się o przyłączenie do sieci z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia, niezwłocznie zwraca pobraną zaliczkę, a także zabezpieczenie, jeżeli zostało złożone;
2)
wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w art. 50 ust. 2, wypłaca odsetki od wniesionej zaliczki liczone za każdy dzień zwłoki w wydaniu tych warunków albo wstępnych warunków;
3)
wyda warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem energetycznym a wytwórcą ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego wytwórcy, zwraca pobraną zaliczkę, wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej wniesienia do dnia jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.
2. 
Stopę odsetek, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny.
1. 
Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego gwarantuje w umowie o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej, w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda, niezawodne dostawy energii od dnia, w którym upływa 7 lat od otrzymania przez właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, albo informacji, o której mowa w art. 34 ust. 5 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4, pod warunkiem:
1)
uzgodnienia przez Prezesa URE planu rozwoju sieci lub jego aktualizacji z harmonogramem umożliwiającym dotrzymanie tego terminu oraz
2)
braku wystąpienia okoliczności niezależnych od właściwego operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, mających wpływ na niezachowanie tego terminu.
2. 
Na zasadzie równoprawnego traktowania, operator systemu przesyłowego albo operator systemu dystrybucyjnego może w uzasadnionych przypadkach zobowiązać się w umowie o przyłączenie, że zagwarantuje niezawodne dostawy energii w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1.
1. 
Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24.
2. 
Nie później niż w terminie 90 dni od otrzymania przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego informacji, o której mowa w art. 18 ust. 8, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.
1. 
Wytwórca:
1)
będący stroną umowy o przyłączenie, w której termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 31 grudnia 2028 r., oraz
2)
który nie uzyskał decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z powodu upływu terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, oraz
3)
który zamierza uczestniczyć w aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1

- może zwrócić się do dnia 31 marca 2022 r. do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego z wnioskiem o zmianę tej umowy przez określenie w niej nowego terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, przy czym termin ten nie może przypadać później niż w dniu 31 grudnia 2028 r.

2. 
W terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony umowy o przyłączenie aktualizują jej postanowienia, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci.
1. 
Termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, określony w umowie o przyłączenie do sieci zawartej z tym wytwórcą jako podmiotem przyłączanym, upływa nie wcześniej niż termin wskazany w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35.
2. 
Nie później niż w terminie 90 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach aukcji, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 34 ust. 2, strony umowy o przyłączenie dostosowują jej postanowienia do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 35, strony umowy o przyłączenie dostosowują postanowienia tej umowy do wymogów określonych w ust. 1, w szczególności określają nowy termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, a także określają nowy harmonogram przyłączenia do sieci, w terminie 90 dni od dnia złożenia przez wytwórcę do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego wniosku w tej sprawie wraz z oryginałem lub poświadczoną kopią ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 35.
1. 
W przypadku zamiaru rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy właściciel zespołu urządzeń zawiadamia operatora systemu przesyłowego o tym zamiarze oraz o istotnych elementach tego rozporządzenia, w szczególności o cenie albo wartości świadczenia.
2. 
W terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze nabycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, co stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji treści umowy sprzedaży tego zespołu urządzeń na rzecz operatora systemu przesyłowego. Właściciel zespołu urządzeń udostępnia operatorowi systemu przesyłowego informacje niezbędne do określenia treści umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na jego rzecz, w szczególności ceny.
3. 
Cenę ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.
4. 
W przypadku gdy właściciel zespołu urządzeń i operator systemu przesyłowego nie osiągną, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, porozumienia co do treści umowy, właściciel zespołu urządzeń lub operator systemu przesyłowego może, w terminie 3 miesięcy po upływie tego terminu, wystąpić z wnioskiem do Prezesa URE o ustalenie treści tej umowy.
5. 
We wniosku wnioskodawca wskazuje postanowienia projektu umowy, które zostały uzgodnione w trakcie negocjacji, oraz przekazuje informacje i dokumenty, którymi dysponuje, w tym raporty i ekspertyzy techniczne oraz finansowe, pomocne dla ustalenia przez Prezesa URE treści tej umowy.
6. 
Prezes URE informuje drugą stronę negocjacji o wpłynięciu wniosku oraz przekazuje jej postanowienia projektu umowy, informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 5.
7. 
Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez właściciela zespołu urządzeń oraz przez operatora systemu przesyłowego wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia treści umowy, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 30 dni.
8. 
Prezes URE ustala treść umowy w drodze decyzji. Stronami postępowania w sprawie wydania tej decyzji są wyłącznie właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego.
9. 
Decyzja wiąże strony z dniem jej wydania i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - przepis art. 47952 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) nie stosuje się.
10. 
Prezes URE, ustalając treść umowy, może uznać za uzgodnione postanowienia projektu tej umowy wskazane we wniosku przez wnioskodawcę oraz potwierdzone przez drugą stronę negocjacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nią postanowień projektu umowy, informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5.
11. 
Prezes URE wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta. Niezależnym ekspertem może być biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 000 000 zł, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 000 000 zł. Koszty sporządzenia opinii obciążają właściciela zespołu urządzeń i operatora systemu przesyłowego po połowie.
12. 
W przypadku gdy:
1)
operator systemu przesyłowego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo
2)
mimo złożenia przez operatora systemu przesyłowego tego oświadczenia nie dojdzie do:
a)
zawarcia umowy sprzedaży w wyniku negocjacji albo
b)
ustalenia treści tej umowy w sposób określony w ust. 8

- właściciel zespołu urządzeń może dokonać rozporządzenia tym zespołem na rzecz podmiotu trzeciego.

13. 
Właściciel zespołu urządzeń dokonujący rozporządzenia zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w terminie 14 dni od dnia tego rozporządzenia, przekazuje Prezesowi URE informację o treści umowy stanowiącej podstawę tego rozporządzenia.
14. 
Nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, a także dokonane w okresie pomiędzy tym zawiadomieniem a upływem terminu na złożenie przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
15. 
W przypadku złożenia przez operatora systemu przesyłowego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed upływem terminu na wystąpienie z wnioskiem do Prezesa URE, o którym mowa w ust. 4.
16. 
W przypadku wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, nieważne jest rozporządzenie przez właściciela zespołem urządzeń dokonane na rzecz podmiotu innego niż operator systemu przesyłowego przed uprawomocnieniem się decyzji Prezesa URE lub, w przypadku wniesienia odwołania od tej decyzji, przed uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
1. 
Operator systemu przesyłowego może w każdym czasie wystąpić do właściciela zespołu urządzeń z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji w celu sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
2. 
W przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży albo warunkowej umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, operator systemu przesyłowego lub właściciel tego zespołu urządzeń składają drugiej stronie oświadczenie o zakończeniu negocjacji. Właściciel zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz operator systemu przesyłowego mogą zgodnie przedłużyć termin zakończenia negocjacji.
3. 
Operator systemu przesyłowego nie może złożyć ponownego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przed upływem 36 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu negocjacji lub otrzymania tego oświadczenia od właściciela zespołu urządzeń. W przypadku złożenia oświadczenia przez obie strony prowadzące negocjacje termin liczy się od daty późniejszej. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu negocjacji w oparciu o zgodną wolę stron.
1. 
Operatorowi systemu przesyłowego przysługuje prawo opcji zakupu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w przypadku gdy:
1)
opracowany przez niego plan rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne, obejmujący polskie obszary morskie w rozumieniu ustawy o obszarach morskich został uzgodniony przez Prezesa URE;
2)
warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wydane po dniu uzgodnienia planu, o którym mowa w pkt 1;
3)
zakup tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy jest niezbędny do zrealizowania przez niego inwestycji o charakterze strategicznym oraz uzasadniony ze względu na równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii;
4)
warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy nie dotyczą morskich farm wiatrowych, dla których wytwórcy przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.
2. 
Operator systemu przesyłowego może złożyć właścicielowi zespołu urządzeń oświadczenie o zamiarze skorzystania z opcji zakupu nie później niż do dnia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej.
3. 
Właściciel zespołu urządzeń oraz operator systemu przesyłowego podejmują negocjacje dotyczące zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1)
warunki sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym rozliczenia związanych z tym zespołem nakładów inwestycyjnych, uzasadnionych kosztów eksploatacji oraz nakładów inwestycyjnych i kosztów wynikających z uwzględnienia wymagań operatora w zakresie warunków technicznych realizacji inwestycji;
2)
obowiązki stron umowy w zakresie eksploatacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym sposób i zasady postępowania w przypadku awarii.
5. 
Cenę sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ustala się z zastosowaniem metody odtworzeniowej.
1. 
Z dniem przejścia własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego ten zespół urządzeń staje się częścią sieci przesyłowej.
2. 
Przejście własności zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na operatora systemu przesyłowego stanowi podstawę do wypowiedzenia przez tego operatora umów dotyczących zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zawartych między dotychczasowym właścicielem a innym podmiotem przed dniem przejścia własności na operatora systemu przesyłowego, w terminie 3 miesięcy od tego dnia.
3. 
Strony, wraz z zawarciem umowy skutkującej przejściem własności, o którym mowa w ust. 1, zmieniają umowę o świadczenie usług przesyłania, określając nowe miejsce dostarczania energii do sieci, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.
4. 
Jeżeli w chwili zawarcia umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nie została w całości wykonana, strony zmieniają jej postanowienia, określając nowe miejsce rozgraniczenia własności, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.
5. 
Ponoszone przez operatora systemu przesyłowego koszty związane z realizacją umowy sprzedaży zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, koszty utrzymania i eksploatacji tego zespołu urządzeń, w tym podatki i opłaty, oraz koszty usunięcia konstrukcji, urządzeń i elementów tego zespołu urządzeń oraz spowodowanych szkód w środowisku są zaliczane do kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy - Prawo energetyczne.
6. 
Aktywa składające się na zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, którego dotyczy przejście własności, o którym mowa w ust. 1, powiększają aktywa operatora systemu przesyłowego oraz są ujmowane w składnikach majątkowych taryfy przesyłowej, w tym w zwrocie z zaangażowanego kapitału oraz amortyzacji.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci stosuje się art. 7, art. 7a i art. 8 ustawy - Prawo energetyczne.

1. 
Przed zawarciem umowy przenoszącej własność morskiej farmy wiatrowej wytwórca przenoszący własność oraz nabywca tej morskiej farmy wiatrowej występują do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście prawa określonego w art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz obowiązków z tym prawem związanych na jej nabywcę, przedkładając dokumentację określoną odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 lub art. 26 ust. 5 pkt 4.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy oraz numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;
2)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby nabywcy morskiej farmy wiatrowej oraz numer NIP, o ile nabywcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;
3)
nazwę, lokalizację i miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej, której dotyczy umowa, o której mowa w ust. 1, oznaczenie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1, numer identyfikacyjny tej morskiej farmy wiatrowej w internetowej platformie aukcyjnej oraz moc zainstalowaną elektryczną tej morskiej farmy wiatrowej;
4)
podpis wytwórcy i nabywcy morskiej farmy wiatrowej lub osób uprawnionych do ich reprezentowania.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nabywca dołącza:
1)
oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że w nabywanej morskiej farmie wiatrowej będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu oraz że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.";
2)
zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 5;
3)
potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13.
4. 
Prezes URE odmawia wydania zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1, jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 i 3. Wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze postanowienia wydanego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
1. 
W przypadku wyrażenia zgody na przejście praw i obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1, przechodzą one na nabywcę morskiej farmy wiatrowej z dniem jej nabycia.
2. 
Wytwórca przenoszący własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywca składają Prezesowi URE zgodne oświadczenie o dacie przeniesienia własności morskiej farmy wiatrowej w terminie 7 dni od dnia przeniesienia własności tej farmy.
3. 
Prezes URE zwraca zabezpieczenie ustanowione na rzecz wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej w terminie 60 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Na wspólny wniosek wytwórcy przenoszącego własność morskiej farmy wiatrowej oraz jej nabywcy złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 64 ust. 1, kaucja wniesiona przez tego wytwórcę może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia wnoszonego przez nabywcę tej morskiej farmy wiatrowej.