Rozdział 5 - Zasady rozliczeń ujemnego salda - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  5

Zasady rozliczeń ujemnego salda

1. 
Wytwórcy, na rzecz którego Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo który wygrał aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda.
2. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje w okresie wskazanym w art. 6, z zastrzeżeniem art. 7, wytwórcy, który:
1)
wypełnił zobowiązanie do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
a)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 24,
b)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 35;
2)
utrzymywał ciągłość terminowego przedłużenia zabezpieczenia - w przypadku wytwórców, którzy korzystali z rozwiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 3a, przez okres, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
W przypadku niewypełnienia w części przez wytwórcę zobowiązania do:
1)
wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
a)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 24,
b)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 35,
2)
terminowego przedłużenia zabezpieczenia w trybie, o którym mowa w art. 5 ust. 3a, przez okres, o którym mowa w tym przepisie

- przepis ust. 2 stosuje się w odniesieniu do ilości energii obliczonej zgodnie z art. 7, wynikającej z tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub decyzję o zmianie koncesji przed upływem tych terminów, a w przypadku wytwórców korzystających z rozwiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 3 a, do części mocy nie większej niż moc, względem której wytwórca terminowo przedłużył zabezpieczenie.

4. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, który poinformuje Prezesa URE o braku możliwości spełnienia zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej w terminach, o których mowa w:
1)
art. 15 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem art. 24,
2)
art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 35

- nie później niż na 12 miesięcy przed upływem tych terminów, a następnie w ciągu 24 miesięcy od dnia upływu tych terminów wytworzy i wprowadzi do sieci energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. 
Cena wskazana w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikająca z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cena skorygowana, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", począwszy od:
1)
roku 2022 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo
2)
roku następującego po roku rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.
6. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, którą wytwórca ma prawo rozliczyć z operatorem rozliczeń energii odnawialnej w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda, ustala się na podstawie udostępnianych przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania w danym miesiącu. Prawo dostępu do tych danych otrzymuje także operator rozliczeń energii odnawialnej w celu weryfikacji wniosków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3.
7. 
Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca, dotyczące tego miesiąca dane:
1)
o ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania - określone na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;
2)
o ilości energii elektrycznej, która nie została wytworzona w morskiej farmie wiatrowej w poszczególnych okresach rozliczania niezbilansowania na skutek redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych - określone na podstawie systemu, o którym mowa w art. 47 pkt 2.
1. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw klimatu, Prezesa URE, wytwórcę, operatora rozliczeń energii odnawialnej i operatora systemu przesyłowego albo operatora systemu dystrybucyjnego, na którego obszarze działania została przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje niezwłocznie podmioty, o których mowa w ust. 1, również o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej niezgodność pomocy publicznej udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1, z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Prezes URE w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
1. 
Wytwórca, w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w okresie określonym w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, jest obowiązany do:
1)
prowadzenia dokumentacji w ujęciu okresów rozliczania niezbilansowania dotyczącej:
a)
ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda oraz
b)
wartości energii elektrycznej, o której mowa w lit. a, ustalonej na podstawie ceny zawartej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, skorygowanej zgodnie z art. 10 ust. 4 albo 6, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci;
2)
obliczenia wartości energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda w danym miesiącu jako suma iloczynów następujących składników, wyznaczonych dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania danego miesiąca:
a)
ilości energii elektrycznej w danym okresie rozliczenia niezbilansowania, o której mowa w pkt 1, oraz
b)
ceny rozliczeniowej wyznaczonej w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego dla danego okresu rozliczania niezbilansowania, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy proces łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla okresów dłuższych niż okres rozliczania niezbilansowania, jako cenę dla danego okresu rozliczania niezbilansowania przyjmuje się cenę rozliczeniową jednolitego łączenia rynków dnia następnego wyznaczoną dla okresu obejmującego dany okres rozliczania niezbilansowania;
3)
przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego na podstawie różnicy między wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w pkt 1 lub w sposób określony w ust. 5:
a)
pkt 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b,
b)
pkt 2, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
2. 
Wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, oferujący usługi obrotu energią elektryczną w polskim obszarze rynkowym w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego, publikują na swojej stronie internetowej ceny rozliczeniowe wyznaczone w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego, dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania dostawy energii elektrycznej albo innego okresu dostawy energii elektrycznej, jeżeli proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego jest prowadzony dla innych okresów niż okres rozliczania niezbilansowania.
3. 
W przypadku braku możliwości wprowadzenia całości lub części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej do sieci na skutek:
1)
redysponowania morskiej farmy wiatrowej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, nieopartego na zasadach rynkowych, wytwórcy w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego redysponowania, przysługuje prawo do:
a)
rekompensaty finansowej, z wyjątkiem przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w art. 54,
b)
pokrycia ujemnego salda w przypadku, w którym umowa przyłączeniowa nie gwarantuje niezawodnych dostaw energii, w okresie, o którym mowa w lit. a;
2)
opóźnienia realizacji przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego inwestycji sieciowych wymaganych do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci, wytwórcy, w zakresie ilości energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci w wyniku tego opóźnienia, przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w okresie od trzydziestego dnia kalendarzowego następującego po dacie złożenia do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia (EON), z wyłączeniem zakresu, dla którego wymagane jest podanie napięcia, ale nie wcześniej niż od daty gotowości do podania napięcia określonej w umowie o przyłączenie, do daty wydania przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego pozwolenia na podanie napięcia (EON).
4. 
Ilość energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci, jest ustalana na podstawie systemów, o których mowa w art. 47 pkt 2.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rekompensata finansowa i prawo do pokrycia ujemnego salda są wyznaczane dla poszczególnych okresów rozliczania niezbilansowania, w których występowało ograniczenie, w zakresie ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 3, i są równe:
1)
w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - sumie wartości niezbilansowania powodowanej przez tę energię elektryczną w rozliczeniach podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe wytwórcy, o którym mowa w ust. 3, w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, oraz wartości różnicy pomiędzy wartością energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 2 oraz wartością tej energii elektrycznej ustaloną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, wyznaczonymi dla ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, którą wytwórca otrzymałby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania;
2)
w przypadku prawa wytwórcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - wartości ujemnego salda za ilość energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3, gdyby nie doszło do opóźnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wyznaczonej z zastosowaniem ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, równej 0 zł/MWh.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2:
1)
operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego niezwłocznie przekazuje do wytwórcy informację o wystąpieniu okoliczności powodujących rozpoczęcie biegu okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;
2)
wytwórca do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, załącza:
a)
oświadczenie następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że morska farma wiatrowa, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z energii wiatru na morzu, pozostaje w gotowości do podania napięcia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia,

b)
kopię informacji otrzymanej od operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, o której mowa w pkt 1;
3)
operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego oraz wytwórca przekazują operatorowi rozliczeń energii odnawialnej kopię pozwolenia na podanie napięcia (EON) odpowiednio niezwłocznie po jego wydaniu oraz po jego otrzymaniu.
7. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej przekazuje Prezesowi URE informację o złożeniu przez wytwórcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, załączając kopie oświadczenia i informacji, o której mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
8. 
Rekompensata finansowa podlega rozliczeniu z operatorem systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego, który wydał polecenie redysponowania morskiej farmy wiatrowej.
9. 
Ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5, są równe zero w okresach rozliczania niezbilansowania, dla których cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, była niższa niż 0 złotych za 1 MWh.
10. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej, po weryfikacji wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazanego przez wytwórcę, wypłaca temu wytwórcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1, na wskazany przez niego rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda obliczoną zgodnie z ust. 1 pkt 3.
10a. 
Wytwórca może złożyć do operatora rozliczeń energii odnawialnej oświadczenie o preferowanym sposobie wypłaty kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda, obliczonej zgodnie z ust. 1 pkt 3.
10b. 
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10a, wytwórca wskazuje, w wartościach procentowych, jaka część ceny, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ceny zmienionej na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda, ma być wyrażona w złotych za 1 MWh a jaka w euro za 1 MWh, przy czym suma wartości procentowych musi wynosić 100%.
10c. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10a, składa się nie później niż 30 dni przed dniem złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
10d. 
W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10a, nie spełnia warunków określonych w ust. 10b i 10c, wypłata kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda następuje w całości w złotych.
10e. 
O złożeniu przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 10a, operator rozliczeń energii odnawialnej informuje Prezesa URE w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia.
10f. 
Przed upływem 15 lat od wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, wytwórca może jednokrotnie złożyć oświadczenie o zmianie wartości procentowych określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10a. Przepisy ust. 10a-10e stosuje się odpowiednio.
10g. 
Wartości określone w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10f, stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu złożenia tego oświadczenia.
11. 
W przypadku gdy w danym miesiącu saldo, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest dodatnie, jest ono rozliczane z przyszłym ujemnym saldem.
12. 
W przypadku gdy saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 3, dotyczące danego roku kalendarzowego, jest dodatnie i nie może zostać rozliczone do 31 stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym, jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej przez wytwórcę do 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.
13. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozliczania niezbilansowania, przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej przy założeniu, że ta morska farma wiatrowa pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 1, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.
14. 
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w ciągu danego miesiąca przewyższająca ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w morskiej farmie wiatrowej o mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1, uzyskującej stopień wykorzystania mocy obliczony w oparciu o iloraz energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci w tym miesiącu i mocy zainstalowanej elektrycznej tej morskiej farmy wiatrowej wynikającej z koncesji udzielonej wytwórcy, nie stanowi podstawy do wyliczenia ujemnego salda zgodnie z ust. 1 pkt 3.
15. 
Operator rozliczeń energii odnawialnej udostępnia nieodpłatnie wytwórcom oraz podmiotom, o których mowa w art. 41 ust. 1, platformę elektroniczną do wymiany informacji rozliczeniowych i zamieszcza na niej aktualne dane o rozliczeniu ujemnego salda.
16. 
W przypadku gdy z oświadczenia, o którym mowa w ust. 10a lub 10f, wynika, iż część lub całość ceny, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ceny zmienionej na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, jest wyrażona w euro, przeliczenie wartości wyrażonej w euro na złote, na potrzeby ustalenia wartości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 1 lit. b, następuje według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

COST_m - przeliczoną cenę, wynikającą z decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3 albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, będącą podstawą do złożenia w miesiącu m wniosku o pokrycia ujemnego salda, za miesiąc m-1, wyrażoną w zł/MWh,

CCB - cenę, wynikającą z decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3 albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, wyrażoną w zł/MWh,

U - część ceny, która ma być wyrażona w euro, wskazana zgodnie z ust. 10b lub ust. 10f, wyrażona w %,

Krozp - kurs euro, ogłoszony w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 25a,

Km-1 - średni kurs euro w miesiącu m-1, poprzedzającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda,

obliczony jako średnia arytmetyczna dobowych kursów euro w miesiącu m-1 ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda jest prawem zbywalnym, przechodzi na następców prawnych, z uwzględnieniem art. 64 i art. 65, i podlega egzekucji.
2. 
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może żądać od operatora rozliczeń energii odnawialnej potwierdzenia na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, prawa wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.