Rozdział 4 - Zasady uczestnictwa w aukcji dla morskich farm wiatrowych - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  4

Zasady uczestnictwa w aukcji dla morskich farm wiatrowych

1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda może być przyznane w drodze aukcji wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz wytworzy energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w morskiej farmie wiatrowej zlokalizowanej w granicach obszaru określonego w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy.
2. 
Wytwórca, który zamierza uczestniczyć w aukcji, podlega ocenie formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzania tej energii do sieci.
3. 
Postępowanie w sprawie oceny formalnej, o której mowa w ust. 2, przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji.
4. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, nie większą jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca z pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3)
miejsce albo miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie lub umowach o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
4)
podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
5. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza:
1)
oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
2)
oryginał lub poświadczoną kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej morskiej farmy wiatrowej;
3)
oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;
4)
harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie określonym w art. 31 ust. 4 pkt 5;
5)
plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
6)
potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5, oraz - w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13;
7)
schemat elektryczny jednokreskowy:
a)
morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
b)
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

- z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie do sieci;

8)
mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej odpowiada granicom obszaru, o którym mowa w ust. 1;
9)
w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania wytwórcy - oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.
6. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
7. 
Przepisy art. 15 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
1. 
Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji albo odmawia jego wydania w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie tego zaświadczenia.
2. 
Prezes URE odmawia wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:
1)
wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 4-6, lub
2)
wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
3)
wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
3. 
(uchylony).
4. 
Termin ważności zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wynosi 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 5 pkt 1 i 3.

Przedmiotem aukcji jest uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1.

1. 
Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje.
2. 
Aukcje przeprowadza się w:
1)
latach 2025, 2027, 2029 i 2031;
2)
2032 r. - w przypadku określonym w ust. 5;
3)
latach innych niż wymienione w pkt 1 i 2, począwszy od 2033 r., w przypadku wydania przepisów na podstawie ust. 6.
3. 
Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w kolejnych latach kalendarzowych, wynosi w:
1)
2025 r. - 4 GW;
2)
2027 r. - 4 GW;
3)
2029 r. - 2 GW;
4)
2031 r. - 2 GW.
4. 
W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych wynikająca z ofert, które wygrały aukcje, jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla danego roku kalendarzowego w ust. 3, pozostała różnica powiększa maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.
5. 
W przypadku gdy łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, wynikająca z ofert, które wygrały aukcję w 2031 r., jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej dla tego roku kalendarzowego zgodnie z ust. 3 pkt 2 i ust. 4, Prezes URE przeprowadza aukcję dla pozostałej różnicy w 2032 r., pod warunkiem że wynosi ona co najmniej 500 MW.
6. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia danego roku, maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając:
1)
istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych;
2)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórcy będą korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda;
3)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
4)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej;
5)
bezpieczeństwo energetyczne państwa;
6)
strategiczne kierunki działań państwa w sektorze energii.
7. 
Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji w 2025 r., 2027 r., 2029 r. i 2031 r., może zostać obniżona, w przypadku gdy jest to niezbędne dla zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne.
8. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia aukcji Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, obniżyć wielkość maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, o której mowa w ust. 3, mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego, bezpieczeństwo dostaw energii oraz potrzebę utrzymania rozwoju energetyki wiatrowej na morzu przez system wsparcia, mimo dokonania obniżenia tej wielkości.
1. 
Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.
2. 
Ogłoszenie o aukcji zawiera:
1)
oznaczenie aukcji;
2)
termin przeprowadzenia sesji aukcji;
3)
godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;
4)
maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji;
5)
informację o sposobie składania ofert;
6)
informację o maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, dla której:
a)
nie wydano warunków przyłączenia wytwórcom, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, oraz
b)
nie zostało przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4

- dla miejsc przyłączenia do sieci oraz grup miejsc przyłączenia, na podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem energii, o którym mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne.

3. 
W aukcji mogą wziąć udział wytwórcy, którzy posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz ustanowili zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5.
4. 
Jeżeli na miesiąc przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczba:
1)
wydanych ważnych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz
2)
wniosków o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, których termin rozpatrzenia upływa przed terminem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

- jest mniejsza niż trzy, aukcji nie przeprowadza się, a maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej sesji aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Prezes URE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację o nieprzeprowadzaniu aukcji oraz maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, która powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.
6. 
Aukcji nie rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. W takim przypadku maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których miało zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze tej aukcji, powiększa maksymalną łączną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. 
Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "internetową platformą aukcyjną".
8. 
Prezes URE ustala regulamin aukcji nie później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia.
9. 
Regulamin aukcji określa w szczególności:
1)
szczegółowy sposób organizacji aukcji;
2)
szczegółowy sposób składania ofert;
3)
przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;
4)
wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
5)
sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji;
6)
warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;
7)
szczegółowe warunki techniczne dotyczące obsługi zmian właścicielskich w systemie internetowej platformy aukcyjnej w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 64 ust. 1;
10. 
Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, do zaopiniowania, projekt regulaminu. Minister właściwy do spraw klimatu przedstawia opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego projektu regulaminu.
11. 
Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
1. 
Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej.
2. 
Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona i wprowadzona do sieci w danej morskiej farmie wiatrowej.
3. 
Ofertę opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością co najmniej do jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny numer wpływu, stanowiący unikalny numer identyfikacyjny danej oferty.
4. 
Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji;
2)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji;
3)
miejsce przyłączenia morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;
4)
cenę, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda;
5)
zobowiązanie się uczestnika aukcji do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia zamknięcia sesji aukcji;
6)
wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda.
5. 
Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. 
Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji.
7. 
Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji.
8. 
Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani wycofaniu.
9. 
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4 pkt 4, przekracza maksymalną cenę określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
10. 
Maksymalną cenę, o której mowa w ust. 11, ustala się na poziomie uwzględniającym istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskich farm wiatrowych, mając na uwadze konieczność uniknięcia nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych.
11. 
Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną cenę, wyrażoną w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców, uwzględniając:
1)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
3)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.
1. 
W okresie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, wytwórca może zaktualizować ofertę, o której mowa w art. 31 ust. 1, przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 2.
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może więcej niż raz zaktualizować ofertę przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia o obniżeniu mocy zainstalowanej, przy czym obniżenie mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej określonej w tej ofercie zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 2.
3. 
W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, okres 24 miesięcy liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę, obejmująca morską turbinę wiatrową, stała się ostateczna.
4. 
Prezes URE informuje wytwórcę, operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej o aktualizacji oferty w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia wytwórcy.
5. 
Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w informacji Prezesa URE, o której mowa w ust. 4, w terminie 60 dni od otrzymania przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego tej informacji.
6. 
W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.
1. 
Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy spełnili następujące warunki:
1)
zaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej oraz
2)
złożone przez nich oferty łącznie nie przekroczyły 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych określonej w ogłoszeniu o aukcji dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia i 90% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej wszystkimi ofertami dla danego miejsca przyłączenia lub grupy miejsc przyłączenia.
2. 
Oferty, których wygrana w aukcji powodowałaby przekroczenie 100% łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych w miejscu przyłączenia lub grupie miejsc przyłączenia określonej w ogłoszeniu o aukcji zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 6, nie wygrywają aukcji, a przy rozstrzyganiu aukcji brane są pod uwagę następne w kolejności oferty z najniższą ceną energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej.
3. 
W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, o wygranej w aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert.
4. 
W przypadku gdy:
1)
następny w kolejności uczestnik aukcji przedstawi ofertę, w której:
a)
wielkość mocy zainstalowanej, o którą jego oferta przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, jest nie większa niż 500 MW,
b)
wielkość mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w jego ofercie nie przekracza pozostałych mocy, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 6, w miejscu przyłączenia i grupie miejsc przyłączenia, których ta oferta dotyczy,
2)
pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji,
3)
określona w art. 29 ust. 3 lub na podstawie art. 29 ust. 6 maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, jest nie mniejsza niż 500 MW,
4)
w tej aukcji złożono co najmniej jedną ofertę z ceną wyższą lub równą cenie zaoferowanej przez takiego następnego w kolejności uczestnika aukcji

- uczestnik, o którym mowa w pkt 1, wygrywa aukcję, a wielkość mocy zainstalowanej, o którą oferta tego uczestnika aukcji przekracza pozostałą moc zainstalowaną elektryczną objętą aukcją, pomniejsza maksymalną moc zainstalowaną elektryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji.

5. 
W przypadku gdy pozostała moc zainstalowana elektryczna objęta aukcją jest mniejsza od mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, a nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, pkt 3 lub 4, Prezes URE powiadamia tego uczestnika aukcji o wielkości pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją. Jeżeli ten uczestnik aukcji, w terminie 90 dni od dnia otrzymania powiadomienia:
1)
wyraził zgodę na zmianę oferty przez obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej objętej ofertą do wysokości dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej aukcją, taki uczestnik wygrywa aukcję;
2)
nie wyraził zgody na zmianę oferty, nie przyznaje się prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do morskiej farmy wiatrowej wskazanej w ofercie tego uczestnika.
1. 
Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.
2. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji podaje do publicznej wiadomości i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o:
1)
wynikach aukcji, w tym o:
a)
wytwórcach:
których oferty wygrały aukcję,
którzy otrzymali powiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 5, ze wskazaniem dostępnej pozostałej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej tą aukcją oraz informacji o wynikach powiadomienia, o których mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1 albo 2,
b)
cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, będącą podstawą do rozliczenia ujemnego salda w odniesieniu do poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,
c)
mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych morskich farm wiatrowych objętych ofertami, ze wskazaniem ofert, które wygrały aukcje,
d)
łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,
e)
planowanych datach pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych objętych ofertami, które wygrały aukcje,
f)
wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo
2)
wskazaniu przyczyn unieważnienia aukcji.
3. 
Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy:
1)
wszystkie oferty zostały odrzucone;
2)
z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona.
4. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, których oferty wygrały aukcję.
5. 
Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji:
1)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje zawierające dane wytwórców, których oferty wygrały aukcję, i dane dotyczące mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych oraz szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy wygrali aukcję, planują wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE plany łańcucha dostaw materiałów i usług, o których mowa w art. 42 ust. 1, załączone do wniosków, o których mowa w art. 26 ust. 4, przez wytwórców, których oferty wygrały aukcje.
6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 5 pkt 1, Prezes URE niezwłocznie:
1)
aktualizuje informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 8 pkt 1;
2)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej i operatorowi systemu przesyłowego informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1.
7. 
Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia sesji aukcji.
8. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera:
1)
wykaz wytwórców, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ofert, które wygrały aukcję, oraz informacji o:
a)
oferowanej w aukcji przez każdego z wytwórców cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh,
b)
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych objętej ofertami,
c)
łącznej szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórcy, którzy złożyli oferty, planowali wytworzyć w morskich farmach wiatrowych i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda,
d)
wartości, o jaką obniżona została maksymalna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których może zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 4, albo
2)
wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji - w przypadku jej unieważnienia.

Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 31 ust. 4 pkt 5. Przepisy art. 24 stosuje się odpowiednio.

Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 34 ust. 4, przedkłada Prezesowi URE analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej ze wskazaniem oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu z tej inwestycji, zweryfikowaną przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wytwórca, który uznaje informacje, o których mowa w art. 36, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać Prezesowi URE, które z tych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.