Rozdział 3 - Zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  3

Zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji

1. 
Do dnia 31 marca 2021 r. wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.
2. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda przyznaje Prezes URE w drodze decyzji. Decyzja ta może być wydana do dnia 30 czerwca 2021 r.
1. 
Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, nie może przekroczyć 5900 MW.
2. 
O kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda rozstrzyga kolejność złożenia kompletnych wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1, wraz z załącznikami.
3. 
O przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji Prezesa URE mogą ubiegać się wytwórcy w odniesieniu do morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, składa się do Prezesa URE.
2. 
Wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej jednak niż moc zainstalowana elektryczna wynikająca ze wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej zawartych dla tej morskiej farmy wiatrowej;
3)
lokalizację morskiej farmy wiatrowej, wraz ze wskazaniem, że mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy, i miejsce lub miejsca przyłączenia morskiej farmy wiatrowej określone we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo w umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
4)
zobowiązanie się wytwórcy do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;
5)
wskazanie szacunkowej ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażonej w MWh, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda;
6)
podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca dołącza:
1)
oryginał lub poświadczoną kopię wstępnych warunków przyłączenia albo warunków przyłączenia, albo umowy lub umów o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
2)
mapę potwierdzającą, że lokalizacja morskiej farmy wiatrowej mieści się w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
3)
oryginał lub poświadczoną kopię prawomocnego pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskiej farmy wiatrowej;
4)
harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zapewniający wytworzenie i wprowadzenie do sieci energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4;
5)
plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1;
6)
opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wykazujący, że projektowana inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z tym zespołem urządzeń nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;
7)
dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 6, oraz w przypadku ustanowienia kaucji - numer rachunku bankowego prowadzonego w złotych, na który kaucja ma zostać zwrócona w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 11-13;
8)
schemat elektryczny jednokreskowy:
a)
morskiej farmy wiatrowej, ze wskazaniem wszystkich urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
b)
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

- z oznaczeniem lokalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej określonego we wstępnych warunkach przyłączenia albo warunkach przyłączenia, albo umowie lub umowach o przyłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.

4. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, wytwórca załącza informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. 
Wytwórca, który uznaje informacje zawarte w planie łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz załączyć wersję planu niezawierającą tych informacji, podlegającą publikacji zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 2.
6. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
7. 
Art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", nie stosuje się.
1. 
Prezes URE, po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 15, wydaje, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, decyzję o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.
2. 
Decyzja zawiera:
1)
określenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej;
2)
cenę maksymalną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2;
3)
informację, że:
a)
cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda przez wytwórcę w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7, zostanie określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1,
b)
wypłata ujemnego salda nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym oraz po dniu wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1,
c)
projektowana inwestycja nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.
3. 
Prezes URE, niezwłocznie po wydaniu decyzji:
1)
przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informacje dotyczące:
a)
danych wytwórcy,
b)
szacunkowej ilości energii elektrycznej, wyrażone w MWh, w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej URE", plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1, dołączony przez wytwórcę zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 5.
4. 
Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, w przypadku gdy:
1)
wytwórca nie przedstawił danych lub informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających z art. 15 lub
2)
upłynął termin określony w art. 13 ust. 1, lub
3)
wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
4)
wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), lub;
5)
opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 6, wskazuje, że inwestycja ta zostałaby przeprowadzona w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci nie zostałoby przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, lub
6)
w przypadku określonym w ust. 6.
5. 
W przypadku przekroczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej określonej w art. 14 ust. 1 Prezes URE zawiadamia wytwórcę o przekroczeniu tej mocy i wysokości przekroczenia.
6. 
Wytwórca może, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, zmienić wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1, przez obniżenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej o wysokość przekroczenia, o której mowa w ust. 5. W przypadku niezłożenia takiego wniosku w terminie Prezes URE wydaje decyzję o odmowie przyznania wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.
1. 
Nie wcześniej niż po wydaniu dla danej morskiej farmy wiatrowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach", wytwórca przedkłada Prezesowi URE informacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące projektowanej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz działalności prowadzonej przez wytwórcę oraz grupę kapitałową, w skład której wchodzi wytwórca.
2. 
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1, Prezes URE występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie pomocy indywidualnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
1. 
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, i ustala cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7.
2. 
Ustalając cenę, o której mowa w ust. 1, Prezes URE uwzględnia:
1)
istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskiej farmy wiatrowej, w stosunku do której wytwórca ubiega się o prawo do pokrycia ujemnego salda;
2)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca będzie korzystał z prawa do pokrycia ujemnego salda;
3)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
4)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.
3. 
Cena, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda wynikająca z decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 1.
4. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE określa również moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej - w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
5. 
Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez wytwórcę wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia ceny, o której mowa w ust. 1, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni.
6. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta, w terminie 90 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. Niezależnym ekspertem może być, w szczególności biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 mln złotych, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 mln złotych.
7. 
Koszty sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 6, obciążają wytwórcę.
8. 
Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego ma być przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.
1. 
Wytwórca może wystąpić do Prezesa URE z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do pokrycia ujemnego salda, jeżeli cena określona w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, jest niższa niż cena maksymalna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2.
2. 
Wytwórca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.
3. 
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1:
1)
zobowiązanie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, wygasa;
2)
Prezes URE stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
1. 
W przypadku gdy po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, i przed rozpoczęciem prac związanych z budową morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy nastąpiła istotna zmiana w parametrach rzeczowo-finansowych realizacji tej inwestycji powodująca zwiększenie wewnętrznej stopy zwrotu tej inwestycji o więcej niż 0,5 punktu procentowego w stosunku do wewnętrznej stopy zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, wytwórca występuje do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w tej decyzji.
2. 
Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją w zakresie morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że ta inwestycja staje się nieodwracalna. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.
3. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca wskazuje kalkulację ceny zapewniającej wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:
1)
równą wewnętrznej stopie zwrotu wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększonej o sumę 0,5 punktu procentowego i połowy zwiększenia wewnętrznej stopy zwrotu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, ponad 0,5 punktu procentowego,
2)
nie wyższą jednak niż wewnętrzna stopa zwrotu wynikająca z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, powiększona o 1 punkt procentowy

- biorąc pod uwagę stan wiedzy na temat inwestycji, w tym jej przepływów pieniężnych, na dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, oraz z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5.

4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie:
1)
analizy finansowej inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy przedłożonej w celu uzyskania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1;
2)
harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wraz z analizą finansową, o której mowa w pkt 1, zaktualizowanymi na dzień złożenia wniosku wyłącznie w odniesieniu do kosztów budowy będących konsekwencją zmian, o których mowa w ust. 1, i zweryfikowanymi przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo odmawia zmiany tej decyzji, w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3 lub 4.
1. 
Wytwórca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, składa Prezesowi URE zaktualizowaną informację o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większą od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy zaktualizowana moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ust. 1, jest niższa od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, Prezes URE w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, przez obniżenie określonej w niej mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez wytwórcę Prezesowi URE zaktualizowanej informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, nie większej od mocy wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1.
1. 
Na wniosek wytwórcy złożony po upływie 60 dni od dnia doręczenia mu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, przez:
1)
obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej określonej w tej decyzji;
2)
ustalenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej obniżonej w stosunku do mocy określonej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może złożyć więcej niż jeden wniosek o obniżenie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przy czym obniżenie to nie może łącznie przekroczyć 10% wartości mocy zainstalowanej elektrycznej określonej zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 lub mocy zainstalowanej elektrycznej obniżonej zgodnie z art. 21 ust. 2.
3. 
W przypadku gdy dla morskiej farmy wiatrowej zostało wydane więcej niż jedno pozwolenie na budowę, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca morską turbinę wiatrową stała się ostateczna.
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1, Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączona jest morska farma wiatrowa, o zmianie decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zmianie.
2. 
Umowa o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej podlega dostosowaniu do mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 18 ust. 1, w terminie 60 dni od wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 2 lub art. 22 ust. 1.
3. 
W przypadku odmowy przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego albo przez wytwórcę dostosowania umowy o przyłączenie do sieci stosuje się art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu.
1. 
Wytwórca, któremu wydano decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, może wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, w przypadku gdy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wytwórcy realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, obejmujące:
1)
wystąpienie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od wytwórcy, których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się w szczególności:
a)
klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897),
b)
wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej;
2)
naruszenie przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego harmonogramu realizacji umowy o przyłączenie o okres, o który ten operator naruszył harmonogram;
3)
zdarzenie, działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, będące następstwem okoliczności, za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
wskazanie decyzji, której dotyczy wniosek;
3)
wskazanie okresu niezbędnego do realizacji inwestycji w wyniku zaistniałych opóźnień;
4)
uzasadnienie potwierdzające zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. 
Do wniosku wytwórca załącza:
1)
szczegółową dokumentację potwierdzającą zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1;
2)
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4, wskazujący na możliwość realizacji inwestycji w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3)
gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, której termin obowiązywania przekracza o 3 miesiące okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - w przypadku gdy decyzja, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji, dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4, ze wskazaniem nowego terminu. Wydłużenie terminu następuje o czas niezbędny do realizacji inwestycji, nie dłuższy niż:
1)
okres wskazany we wniosku oraz
2)
czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 1 i skutkami ich zaistnienia.
5. 
Prezes URE odmawia zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w przypadku braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3.
1. 
Cenę maksymalną, o której mowa w ust. 2, ustala się na poziomie umożliwiającym realizację inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej, o której mowa w art. 14 ust. 1, z uwzględnieniem istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania morskich farm wiatrowych oraz mając na uwadze konieczność uniknięcia nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, uwzględniając:
1)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórcy będą korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda;
2)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
3)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1)
kurs wymiany euro, przyjęty do obliczenia ceny maksymalnej określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 2;
2)
cenę maksymalną, określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, w przeliczeniu na euro zgodnie z kursem, o którym mowa w pkt 1.