Rozdział 2 - Zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  2

Zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę

Wytwórca, w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 40 ust. 3, może ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4.

1. 
Wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 ustanawia zabezpieczenie finansowe, zwane dalej "zabezpieczeniem", wypełnienia przez tego wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej farmy wiatrowej.
2. 
Zabezpieczenie może być ustanowione w formie:
1)
kaucji, wniesionej na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", lub
2)
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.
3. 
W gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, instytucja finansowa zobowiązuje się, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach, do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze żądanie Prezesa URE, kwoty zabezpieczenia, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.
3a. 
W celu spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 3, gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może zostać ustanowiona na okres nie krótszy niż dwa lata, pod warunkiem złożenia przez wytwórcę zobowiązania do jej każdorazowego przedłużania, względnie ustanowienia we właściwej wysokości kaucji, najpóźniej na 90 dni przed upływem terminu, na jaki została ustanowiona gwarancja, w okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 24 albo art. 35, a także przez okres 120 dni następujących po tych okresach.
4. 
Gwarancja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielona przez instytucję finansową, która:
1)
ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
posiada aktualny rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.) nadany przez agencję ratingową:
a)
Fitch, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB, lub
b)
Moody's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej Baa2, lub
c)
Standard & Poor's, co najmniej na poziomie kategorii ratingowej BBB.
5. 
Za aktualny rating kredytowy, o którym mowa w ust. 4, uznaje się długoterminowy rating kredytowy z najniższą kategorią ratingową spośród ostatnio nadanych temu podmiotowi przez agencje ratingowe wskazane w ust. 4 lub podtrzymanych kategorii ratingowych. Warunkiem koniecznym uznania ratingu kredytowego za aktualny jest nadanie lub podtrzymanie kategorii ratingowej przez agencję ratingową, wskazaną w ust. 4, nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 18 miesięcy kalendarzowych.
6. 
Dokumentem potwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest:
1)
w przypadku kaucji - potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE, na kwotę wyrażoną w złotych;
2)
w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - oryginał tej gwarancji zawierającej co najmniej następujące dane:
a)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy,
b)
numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer,
c)
lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, dla której ustanowiono gwarancję,
d)
dane gwaranta,
e)
wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji jest Prezes URE,
f)
datę i miejsce udzielenia gwarancji,
g)
sumę gwarancji wyrażoną w złotych,
h)
okres obowiązywania gwarancji,
i)
zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej bezwarunkowo i niezwłocznie, po zgłoszeniu pierwszego żądania zapłaty przez Prezesa URE.
7. 
Gwarancja nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia podpisów osób reprezentujących beneficjenta, a także niewynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji.
8. 
Do gwarancji sporządzonej w języku innym niż język polski wytwórca dołącza oryginał tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język polski.
9. 
W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników instytucji finansowej do dokumentu gwarancji wytwórca dołącza także oryginały lub uwierzytelnione przez osoby do tego umocowane kopie dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa.
10. 
Kaucję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, uznaje się za skutecznie wniesioną po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Prezesa URE.
11. 
Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie:
1)
60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, przy czym kaucja zwracana jest w całości również w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, pod warunkiem że wytwórca złożył odpowiednio wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej zgodnie z art. 32 ust. 1 nie później niż 90 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca pierwszą morską turbinę wiatrową wchodzącą w skład morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna;
2)
14 dni od dnia:
a)
otrzymania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 4, albo
b)
zamknięcia sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji;
3)
14 dni od dnia, w którym wytwórca dokonał zmiany formy zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, przy czym zabezpieczenie podlega zwrotowi w części zastąpionej inną formą zabezpieczenia.
12. 
W przypadku obniżenia mocy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 32 ust. 1, połowa wysokości kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiadającej wartości obniżenia mocy podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do połowy kwoty odpowiadającej wartości obniżenia mocy, jeżeli wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, lub poinformował Prezesa URE o zmianie mocy zainstalowanej zgodnie z art. 32 ust. 1, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę morskiej farmy wiatrowej stała się ostateczna. W stosunku do pozostałej części kaucji przepis ust. 11 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
13. 
W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo w art. 31 ust. 4 pkt 5, z uwzględnieniem art. 24 albo art. 35, kaucja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE lub Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie uzyskał koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w tym terminie, chyba że wytwórca wykaże, że niespełnienie zobowiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 albo art. 31 ust. 4 pkt 5, nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
14. 
W przypadku nieprzedłużenia przez wytwórcę gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie określonym w ust. 3a, i jednocześnie braku ustanowienia w tym terminie zabezpieczenia w innej, przewidzianej ustawą formie, Prezes URE realizuje gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w odniesieniu do kwoty odpowiadającej tej części mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, dla której wytwórca nie przedłużył gwarancji lub nie ustanowił zabezpieczenia w innej formie w tym terminie.
15. 
Zabezpieczenie wnoszone w drodze kaucji może być zastępowane gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Zabezpieczenie wnoszone w drodze gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być zastępowane kaucją. Forma zabezpieczenia może być zmieniana nie częściej niż raz w roku. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wytwórcy przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w danej morskiej farmie wiatrowej lub jej części i wprowadzonej do sieci w okresie 25 lat od pierwszego dnia jej wytworzenia i wprowadzenia do sieci, na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, albo w okresie 25 lat od pierwszego dnia, za który wytwórca wystąpił o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2, przy czym nie wcześniej niż od dnia:
1)
następującego po dniu doręczenia wytwórcy decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 - w przypadku wytwórcy, któremu przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3, albo
2)
następującego po dniu rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, któremu przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2, do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się okresu od dnia wydania przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego pozwolenia na podanie napięcia (EON) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1) do dnia wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej z danej morskiej farmy wiatrowej lub jej części na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
1. 
Ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, dla której wytwórca ma prawo wystąpić o pokrycie ujemnego salda, stanowi iloczyn 100 000 godzin oraz mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej lub jej części wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, nie więcej jednak niż mocy zainstalowanej elektrycznej wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1.
2. 
W przypadku gdy morska farma wiatrowa jest budowana i oddawana do użytkowania etapami, ilość energii, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o każdorazową moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej wynikającą z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej wytwórcy dla ukończonych etapów budowy.

Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje wytwórcy, jeżeli dana morska farma wiatrowa posiada układy i systemy, o których mowa w art. 47.

1. 
Prawo do pokrycia ujemnego salda nie przysługuje wytwórcy dla tej części energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131).
2. 
Operator systemu przesyłowego przekazuje, do 5. dnia miesiąca, do operatora rozliczeń energii odnawialnej, informację o energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1.
1. 
Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pomniejsza cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3.
2. 
Wartość pomocy inwestycyjnej jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
3. 
Wartość pomocy inwestycyjnej oblicza się na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych,

Pi - wartość w roku "i" pomocy inwestycyjnej, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku "i",

j - rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 5,

i - kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego "u" do roku kalendarzowego "j",

u - rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej oznaczonej symbolem PIi, przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej morskiej farmy wiatrowej, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,

ri - stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku "i" określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego "j" wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, stopa referencyjna w roku "i" nie została ogłoszona, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku "i" w ujęciu rok do roku.

4. 
Wytwórcy, o których mowa w art. 13 ust. 1 albo art. 26 ust. 1, dokonują obliczenia ceny skorygowanej stanowiącej podstawę wypłaty ujemnego salda według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cs - cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wartość Cs jest równa wartości Co,

Co - cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3, z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5,

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 3,

I - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

5. 
Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub do wniosku o zmianę tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wytwórca ubiegający się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4 załącza oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, obliczona zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 tej ustawy, wynosi (...) złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 10 ust. 4 tej ustawy wynosi (...) złotych za 1 MWh."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
6. 
W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia zostanie udzielona pomoc inwestycyjna lub nastąpi zmiana wartości tej pomocy, wytwórca przekazuje Prezesowi URE, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie lub zmiana wartości takiej pomocy, oświadczenie zawierające jej wartość obliczoną zgodnie z ust. 2, datę jej udzielenia lub zmiany, wskazanie podmiotu udzielającego pomocy oraz cenę skorygowaną. Cenę skorygowaną oblicza się według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Csn - nową cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się ceną skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

Cs - cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, z uwzględnieniem art. 38 ust. 5, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3,

PI - wysokość udzielonej pomocy inwestycyjnej lub wzrost jej wartości, wyrażone w złotych, udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, obliczone zgodnie z ust. 2,

Ps- spadek wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, wyrażony w złotych, po dniu złożenia oświadczenia,

o którym mowa w ust. 5, obliczony zgodnie z ust. 2,

Ip - ilość energii elektrycznej, wyrażonej w MWh, obliczoną zgodnie z art. 7, w oparciu o moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej, objętą wnioskiem o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej, w odniesieniu do której wytwórca otrzymał kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy PI, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3.

7. 
O wysokości ceny skorygowanej wytwórca powiadamia operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. 
Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, jest obowiązany do przekazywania Prezesowi URE, w całym okresie, w którym może korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenia o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej w poprzednim roku kalendarzowym albo oświadczenia o wartości tej pomocy obliczonej zgodnie z ust. 2, zawierającego datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy.
9. 
Prezes URE, w szczególności po udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub po wydaniu decyzji o zmianie tej koncesji w zakresie mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację o wysokości ceny skorygowanej energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej podanej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5.
1. 
W przypadku zbycia przez wytwórcę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z art. 58-61, jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży albo ustalenia treści tej umowy w sposób określony w art. 58 ust. 8, wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
analizę finansową inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej, sporządzoną zgodnie ze stanem wiedzy o inwestycji na dzień, o którym mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1 albo pkt 2, zawierającą w szczególności wykaz przepływów pieniężnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, aktualnych na dzień składania wniosku,
2)
kalkulację ceny skorygowanej będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda

- wraz z opinią biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843), potwierdzającą prawidłowość przeprowadzonej analizy finansowej i kalkulacji ceny.

3. 
Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala cenę skorygowaną będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7:
1)
w drodze zmiany decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo
2)
w drodze decyzji, w przypadku gdy cena wynika z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1

- uwzględniając przepływy pieniężne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.

4. 
Prezes URE, w ramach weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, może żądać od wytwórcy skorygowania przedstawionych informacji, o których mowa w ust. 2, lub przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowego wyznaczenia nowej ceny skorygowanej, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, bieg terminu określonego w ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Prezesa URE dokumentów lub informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. 
Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, ustalana przez Prezesa URE, zapewnia wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji równą:
1)
wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji wynikającej z ceny ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, wyznaczonej na dzień wydania tych decyzji - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3;
2)
wewnętrznej stopie zwrotu z inwestycji określonej dla ceny objętej ofertą, wyznaczonej na dzień złożenia tej oferty - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.
6. 
Cena skorygowana, o której mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezes URE wydał decyzję, o której mowa w ust. 3.
7. 
Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
8. 
Prezes URE niezwłocznie po ustaleniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3, przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o wysokości tej ceny.
9. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje przepływów pieniężnych uwzględniane przy obliczeniu ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 3,
2)
szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3

- mając na uwadze pomoc inwestycyjną, o której mowa w art. 10 ust. 1, dzień udzielania tej pomocy oraz zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie ochrony środowiska i energetyki.

1. 
Energia elektryczna wytworzona w morskiej farmie wiatrowej po raz pierwszy po dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub po dniu zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, może być przedmiotem prawa do pokrycia ujemnego salda wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład tej morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.
2. 
Do wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej wytwórca, w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo w rozdziale 4, dołącza oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że urządzenia wchodzące w skład morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tych urządzeniach, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.