Rozdział 13 - Przepisy przejściowe i przepis końcowy - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  13

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym Prezes URE nie ogłasza aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1.

1. 
W sprawach o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, uzgodnień lub pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów oraz postępowań rozstrzygających, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 92, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 23 ust. 1a, 2 i 5a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 27a ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2b, 3 i 4, art. 27b ust. 4 i 7, art. 27g, art. 27h, art. 27s i art. 27t ustawy zmienianej w art. 92, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, strony oraz wnioskodawca przekazują organowi adres elektroniczny wraz ze zgodą na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich lub postępowania rozstrzygające, o których mowa w art. 27d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 92, dotyczące morskiej farmy wiatrowej, której lokalizacja nie odpowiada obszarom określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy, umarza się.

1. 
Do wniosków o określenie warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, przy czym w przypadku:
1)
niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
2)
niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego przedsiębiorstwa

- w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wydaje, zamiast warunków przyłączenia, wstępne warunki przyłączenia.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia albo wstępne warunki przyłączenia w terminie 250 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniesienia zaliczki w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później.
3. 
W przypadku wytwórcy ubiegającego się o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, który posiada wydane przez to przedsiębiorstwo warunki przyłączenia i na dzień wejścia w życie ustawy nie zawarł umowy o przyłączenie, wydane warunki przyłączenia stają się wstępnymi warunkami przyłączenia z terminem ważności dotychczasowych warunków przyłączenia w przypadku:
1)
niedostarczenia do tego przedsiębiorstwa oświadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 2, lub
2)
niewniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1, do tego

- przedsiębiorstwa w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. 
Informację o oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przedkłada niezwłocznie Prezesowi URE.
5. 
W odniesieniu do:
1)
wniosków o określenie warunków przyłączenia, które nie zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz
2)
wydanych warunków przyłączenia

- dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się.

Przepis art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do aktualizacji informacji składanych za kwartał następujący po kwartale, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Operator systemu przesyłowego dostosuje instrukcję, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy zmienianej w art. 94, do wymagań wynikających z art. 9g ust. 6 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 94, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 94, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W odniesieniu do umów o przyłączenie zawartych w odniesieniu do morskich farm wiatrowych, zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy, przepisów art. 7 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 94 nie stosuje się.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy art. 76-80 stosuje się.

1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 1 200 000 zł;
2)
2022 r. - 1 314 750 zł;
3)
2023 r. - 1 347 619 zł;
4)
2024 r. - 3 381 309 zł;
5)
2025 r. - 2 915 842 zł;
6)
2026 r. - 2 951 238 zł;
7)
2027 r. - 2 987 519 zł;
8)
2028 r. - 3 024 707 zł;
9)
2029 r. - 3 062 825 zł;
10)
2030 r. - 3 101 895 zł.
2. 
Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw klimatu wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 200 000 zł;
2)
2022 r. - 276 029,58 zł;
3)
2023 r. - 266 029,58 zł;
4)
2024 r. - 266 029,58 zł;
5)
2025 r. - 266 029,58 zł;
6)
2026 r. - 266 029,58 zł;
7)
2027 r. - 266 029,58 zł;
8)
2028 r. - 266 029,58 zł;
9)
2029 r. - 266 029,58 zł;
10)
2030 r. - 266 029,58 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 200 000 zł;
2)
2022 r. - 276 029,58 zł;
3)
2023 r. - 266 029,58 zł;
4)
2024 r. - 266 029,58 zł;
5)
2025 r. - 266 029,58 zł;
6)
2026 r. - 266 029,58 zł;
7)
2027 r. - 266 029,58 zł;
8)
2028 r. - 266 029,58 zł;
9)
2029 r. - 266 029,58 zł;
10)
2030 r. - 266 029,58 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 350 000 zł;
2)
2022 r. - 588 000,00 zł;
3)
2023 r. - 588 000,00 zł;
4)
2024 r. - 588 000,00 zł;
5)
2025 r. - 588 000,00 zł;
6)
2026 r. - 588 000,00 zł;
7)
2027 r. - 588 000,00 zł;
8)
2028 r. - 588 000,00 zł;
9)
2029 r. - 588 000,00 zł;
10)
2030 r. - 588 000,00 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 0,00 zł;
2)
2022 r. - 13 000,00 zł;
3)
2023 r. - 0,00 zł;
4)
2024 r. - 0,00 zł;
5)
2025 r. - 0,00 zł;
6)
2026 r. - 0,00 zł;
7)
2027 r. - 0,00 zł;
8)
2028 r. - 0,00 zł;
9)
2029 r. - 0,00 zł;
10)
2030 r. - 0,00 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 600 000 zł;
2)
2022 r. - 1 037 377,44 zł;
3)
2023 r. - 1 037 377,44 zł;
4)
2024 r. - 1 037 377,44 zł;
5)
2025 r. - 1 037 377,44 zł;
6)
2026 r. - 1 037 377,44 zł;
7)
2027 r. - 1 037 377,44 zł;
8)
2028 r. - 1 037 377,44 zł;
9)
2029 r. - 1 037 377,44 zł;
10)
2030 r. - 1 037 377,44 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:
1)
2021 r. - 350 000 zł;
2)
2022 r. - 528 890,00 zł;
3)
2023 r. - 528 890,00 zł;
4)
2024 r. - 528 890,00 zł;
5)
2025 r. - 528 890,00 zł;
6)
2026 r. - 528 890,00 zł;
7)
2027 r. - 528 890,00 zł;
8)
2028 r. - 528 890,00 zł;
9)
2029 r. - 528 890,00 zł;
10)
2030 r. - 528 890,00 zł.
2. 
Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.