Rozdział 11 - Kary pieniężne - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  11

Kary pieniężne

1. 
Kto nie przekazuje:
1)
w terminie Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6 lub 8, oraz informacji, o której mowa w art. 73 ust. 1, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację lub oświadczenie,
2)
w terminie operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informacji, o której mowa w art. 10 ust. 7 lub w art. 73 ust. 2, lub przekazuje nieprawdziwą informację,
3)
Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub informacje zawarte w tym sprawozdaniu są nieprawdziwe

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

2. 
Kto utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 66, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł.
3. 
W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, określonej w ust. 1 i 2, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
4. 
Kto nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 58 ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000 zł.

Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.

1. 
Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
2. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 85, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 2, decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę pieniężną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Przepisu art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie stosuje się.

1. 
W przypadku gdy organ wyższego stopnia nie rozpatrzy odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1, w terminach określonych w art. 76 ust. 5, organ ten podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze postanowienia, co do którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, minister właściwy do spraw:
1)
środowiska - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;
2)
gospodarki wodnej - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2;
3)
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. 
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, art. 88 i art. 89, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760).

Prezes URE, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim.