Rozdział 10 - Budowa, eksploatacja i likwidacja morskich farm wiatrowych - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.

Rozdział  10

Budowa, eksploatacja i likwidacja morskich farm wiatrowych

1. 
Morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji spełniają wymagania, które zapewniają:
1)
bezpieczeństwo konstrukcji oraz budowy w zakresie wytrzymałości, nośności i stateczności;
2)
bezpieczeństwo pożarowe;
3)
bezpieczeństwo użytkowania;
4)
ochronę środowiska;
5)
warunki użytkowe odpowiednie do przeznaczenia różnych typów urządzeń i konstrukcji lub instalacji wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej.
2. 
Wytwórca przedkłada operatorowi systemu przesyłowego ekspertyzę zgodności:
1)
projektowej, wydaną po opracowaniu projektów wykonawczych przed rozpoczęciem robót budowlanych,
2)
wykonawczej, wydaną po zakończeniu budowy, potwierdzającą zgodność procesu budowy z projektem wykonawczym oraz ekspertyzą, o której mowa w pkt 1, wraz z wnioskiem o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, na morską farmę wiatrową lub jej część

- z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 83, dotyczącą zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy lub stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

3. 
Ekspertyzy, o których mowa w ust. 2, sporządza podmiot, który udokumentuje posiadane doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji technicznej oraz nadzoru nad budową, przebudową lub eksploatacją zespołu urządzeń służącego do wyprowadzenia mocy, obejmujące realizację co najmniej 2 projektów, w przedmiotowym lub zbliżonym zakresie, w okresie ostatnich 10 lat. Dokumenty potwierdzające doświadczenie podmiotu sporządzającego ekspertyzy, o których mowa w ust. 2, wytwórca przedkłada operatorowi systemu przesyłowego.
4. 
Morska farma wiatrowa może być przyłączona do sieci elektroenergetycznej, jeżeli zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy został wybudowany do pracy na napięciu przemiennym 220kV lub innej wyższej wartości stosowanej w sieci przesyłowej na terenie działalności operatorów systemu przesyłowego należących do ENTSO-E lub na napięciu stałym niezależnie od wartości.
5. 
Wytwórca sporządza oceny, analizy oraz raporty dotyczące spełnienia przez elementy stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu oraz zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wymagań, o których mowa w ust. 1, i przekazuje je operatorowi systemu przesyłowego.
6. 
Wytwórca każdorazowo ustala z operatorem systemu przesyłowego zakres dokumentów, o których mowa w ust. 5.

Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, w szczególności:

1)
minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
2)
minimalną dostępność i maksymalną utratę mocy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz szczegółowy sposób wyznaczania tej minimalnej dostępności,
3)
wymagania dla elementów stacji elektroenergetycznych, w tym wymagania budowlane,
4)
wymagania dla kablowej linii eksportowej służącej do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych,
5)
wymagania dla urządzeń i układów obwodów wtórnych oraz urządzeń i układów współpracujących z nimi,
6)
wymagania dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
7)
wymagania w zakresie ochrony urządzeń obwodów wtórnych, urządzeń współpracujących z nimi oraz urządzeń telekomunikacyjnych przed czynnikami środowiskowymi,
8)
minimalny zakres ocen, analiz i raportów, o których mowa w art. 82 ust. 5, oraz terminy ich sporządzania i przekazywania operatorowi systemu przesyłowego,
9)
wymagania w zakresie zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy i stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.

(uchylony).