Art. 91. - [Przekazywanie ministrowi informacji o wymierzonych karach pieniężnych] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  91.  [Przekazywanie ministrowi informacji o wymierzonych karach pieniężnych]

Prezes URE, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim.