Art. 89. - [Kara pieniężna za zwłokę w rozpatrzeniu odwołania od decyzji] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  89.  [Kara pieniężna za zwłokę w rozpatrzeniu odwołania od decyzji]
1. 
W przypadku gdy organ wyższego stopnia nie rozpatrzy odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1, w terminach określonych w art. 76 ust. 5, organ ten podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze postanowienia, co do którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, minister właściwy do spraw:
1)
środowiska - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;
2)
gospodarki wodnej - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2;
3)
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w zakresie kary za nieterminowe rozpatrzenie odwołania od decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. 
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.