Art. 88. - [Kara pieniężna za zwłokę w wydaniu decyzji związanych z w realizacją inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  88.  [Kara pieniężna za zwłokę w wydaniu decyzji związanych z w realizacją inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 2, decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 1, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę pieniężną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Przepisu art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie stosuje się.