Art. 87. - [Uiszczenie kar pieniężnych] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  87.  [Uiszczenie kar pieniężnych]
1. 
Kary pieniężne, o których mowa w art. 85, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
2. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 85, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.