Art. 85. - [Naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  85.  [Naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną]
1. 
Kto nie przekazuje:
1)
w terminie Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6 lub 8, oraz informacji, o której mowa w art. 73 ust. 1, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację lub oświadczenie,
2)
w terminie operatorowi rozliczeń energii odnawialnej informacji, o której mowa w art. 10 ust. 7 lub w art. 73 ust. 2, lub przekazuje nieprawdziwą informację,
3)
Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub 3, lub informacje zawarte w tym sprawozdaniu są nieprawdziwe

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

2. 
Kto utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 66, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł.
3. 
W przypadku nałożenia na przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej, określonej w ust. 1 i 2, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
4. 
Kto nie przekazuje w terminie Prezesowi URE informacji, o której mowa w art. 58 ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwą lub niepełną informację, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 000 zł.