Art. 83. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe wymagania dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  83.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe wymagania dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu]

Minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, w szczególności:

1)
minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
2)
minimalną dostępność i maksymalną utratę mocy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz szczegółowy sposób wyznaczania tej minimalnej dostępności,
3)
wymagania dla elementów stacji elektroenergetycznych, w tym wymagania budowlane,
4)
wymagania dla kablowej linii eksportowej służącej do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych,
5)
wymagania dla urządzeń i układów obwodów wtórnych oraz urządzeń i układów współpracujących z nimi,
6)
wymagania dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
7)
wymagania w zakresie ochrony urządzeń obwodów wtórnych, urządzeń współpracujących z nimi oraz urządzeń telekomunikacyjnych przed czynnikami środowiskowymi,
8)
minimalny zakres ocen, analiz i raportów, o których mowa w art. 82 ust. 5, oraz terminy ich sporządzania i przekazywania operatorowi systemu przesyłowego,
9)
wymagania w zakresie zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów

- biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy i stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu.