Art. 81. - [Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  81.  [Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy]
1. 
Zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w ramach lokalizacji określonej w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o obszarach morskich, nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
potrzeba zmiany rozmieszczenia wynika z uwarunkowań geologicznych w akwenie lub napotkania obiektów pochodzenia nieantropogenicznego i antropogenicznego, czego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć;
2)
zmiana nie spowoduje konieczności zmiany pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody dyrektora urzędu morskiego właściwego dla lokalizacji morskiej farmy wiatrowej, wydanej w formie postanowienia, w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o zmianę rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych lub innych elementów morskiej farmy wiatrowej. Przepisy art. 122a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. 
Dyrektor urzędu morskiego może odmówić zgody, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żeglugi oraz środowisko.
4. 
Zmiana, o której mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji ekspertyz i planów, o których mowa w art. 113b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666 i 2005), nie później niż na 90 dni przed planowaną datą pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części.