Art. 78. - [Skargi na decyzje administracyjne] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  78.  [Skargi na decyzje administracyjne]
1. 
Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w art. 76, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
1a. 
Do skarg na decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, wniesionych na podstawie art. 86g ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g ust. 8 tej ustawy.
2. 
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 76, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.
3. 
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzję:
1)
o środowiskowych uwarunkowaniach;
2)
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w ramach której wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. 
Do skarg na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 86f ust. 2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.