Art. 77. - [Decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu; wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  77.  [Decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu; wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]
1. 
Decyzje administracyjne:
1)
w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiego projektu robót geologicznych,
2)
w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posadawiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także dodatków do takiej dokumentacji geologicznej

- podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. 
W przypadku decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem wniosku oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
3. 
W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.