Art. 76. - [Decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu; termin wydania decyzji; termin wniesienia i treść odwołań od decyzji; publikacja w BIP informacji o wydaniu decyzji oraz jej treści] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  76.  [Decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu; termin wydania decyzji; termin wniesienia i treść odwołań od decyzji; publikacja w BIP informacji o wydaniu decyzji oraz jej treści]
1. 
Decyzje administracyjne wydane w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz utrzymywaniu morskich farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy:
1)
o środowiskowych uwarunkowaniach,
2)
zgoda wodnoprawna, wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),
3)
pozwolenie na budowę, wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.),
4)
pozwolenie na użytkowanie, wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

2. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.
3. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
4. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.
5. 
Odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia wpływu.
6. 
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o których mowa w ust. 1, w całości ani stwierdzić ich nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
7. 
O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji, o których mowa w ust. 1, a także nierozpatrzenia w terminie odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 1, organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia strony postępowania oraz ministra właściwego do spraw klimatu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. O każdym przypadku niewydania w terminie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na użytkowanie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy zawiadamia również Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
8. 
W postępowaniach w przedmiocie wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się do organizacji społecznej, która została wpisana do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem przez tę organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.
9. 
Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
10. 
Do postępowania w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.