Art. 74. - [Odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  74.  [Odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów]
1. 
Od decyzji Prezesa URE wydanych na podstawie niniejszej ustawy stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. 
Na postanowienia Prezesa URE wydane na podstawie niniejszej ustawy stronie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
3. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.