Art. 73. - [Obowiązki informacyjne wytwórcy wobec Prezesa URE] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  73.  [Obowiązki informacyjne wytwórcy wobec Prezesa URE]
1. 
Wytwórca, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 26 ust. 1, przekazuje Prezesowi URE informację o:
1)
stanie wykonania harmonogramu, o którym mowa odpowiednio w art. 15 ust. 3 pkt 4 albo art. 26 ust. 5 pkt 4 - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego;
2)
dniu wytworzenia energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części oraz wprowadzenia tej energii do sieci, potwierdzoną przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego - w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda po raz pierwszy;
3)
ilości energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych i wprowadzonej do sieci, wyrażonej w MWh, jaka była przedmiotem pokrycia ujemnego salda w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wytwórca przekazuje także operatorowi rozliczeń energii odnawialnej w terminie określonym w ust. 1 pkt 2.