Art. 70. - [Wydanie decyzji nakazującej zwrot pomocy lub ustalającej prawidłową cenę skorygowaną] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  70.  [Wydanie decyzji nakazującej zwrot pomocy lub ustalającej prawidłową cenę skorygowaną]
1. 
Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niezgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 8 i art. 12 ust. 2, oraz przekazanych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 lub art. 31 ust. 4 pkt 2, wydaje decyzję o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, całości lub części pomocy uzyskanej w drodze aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, określając kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
2. 
W przypadku gdy z przeprowadzonej kontroli wynika, że cena skorygowana została obliczona nieprawidłowo, Prezes URE wydaje decyzję ustalającą prawidłową cenę skorygowaną, określając jednocześnie kwotę pomocy wraz z odsetkami, która podlega zwrotowi do operatora rozliczeń energii odnawialnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.